Den 54-åriga kvinnan anmälde ansvariga läkare vid hälsocentralen bland annat för att de inte undersökte hennes onda öga. Hon framhöll att hon haft ont i ögat under mer än tre månader.
Kvinnan bifogade sin journal från ögonkliniken vid ett sjukhus. Där ställdes den 25 oktober diagnosen perifer keratit med sekundär irit och tryckstegring.
Ansvarsnämnden läste patientens journaler och hämtade in yttranden av två distriktsläkare.
Den ene uppgav att han inte träffat patienten utan endast gått igenom ärendet efteråt för att försöka bilda sig en uppfattning om vad som hänt. Han kunde inte finna några fel i handläggningen, men berättade att de utfärdat ett PM för att förbättra omhändertagandet av patienter med ögonbesvär.
Den andre bestred att han gjort fel. Han berättade att patienten kom för kontroll av blodtryck hos honom den 22 augusti. Tidigare var det inga upplysningar om ögonsjukdom till visiterande sjuksköterska och patienten hade inte beställt tid för ögonundersökning.
Under konsultationen såg distriktsläkaren att patienten hade en irritation och klåda i vänster öga. Han frågade om hon hade ögonallergi, vilket hon inte kunde säga med säkerhet, men besvären hade funnits några dagar. Hon hade haft något liknande året innan och behandlats med ögondroppar.


»Okomplicerad konjunktivit«
Undersökningen visade en okomplicerad konjunktivit på vänster öga och distriktsläkaren ordinerade ögondroppar för några dagar. Patienten uppmanades att återkomma om behandlingen inte gav effekt.
Sedan träffade han patienten igen den 22 oktober. Hon hade ett rött vänsteröga och en allmänundersökning och undersökning i ögonmikroskop visade akut ögonsjukdom som kräver specialistbehandling.
Han remitterade patienten till ögonkliniken på ett sjukhus akut samma dag, sade distriktsläkaren.
Ansvarsnämnden konstaterar att första gången det står nämnt något i journalen från hälsocentralen om patientens ögonsymtom är den 27 augusti. Patienten undersöktes då av distriktsläkaren.
Efter att ha konstaterat att hon hade ögoninflammation på vänster öga ordinerade han Terracortril ögondroppar, ett bredspektrumantibiotikum med kortison utan att, såvitt visats, ha gjort någon ögonundersökning. Han har inte heller dokumenterat hur länge patienten skulle ta ögondropparna, kritiserar Ansvarsnämnden.


Fel att inte pröva synfunktionen
När han sedan träffade patienten igen den 22 oktober remitterade han henne akut till ögonkliniken. Hon hade då en svår, djup hornhinneinflammation och tryckstegring i ögat. Detta kan ha orsakats av långvarig och okontrollerad lokal behandling med kortisonhaltiga ögondroppar.
Det var således fel av distriktsläkaren att inte pröva patientens synfunktion och inte genomföra en dokumenterad ögonundersökning.
Dessutom var det fel att inte kontrollera effekten av given behandling, eftersom ensidig ögoninflammation ofta är ett symtom på allvarlig ögonsjukdom, och ordinera lokal kortisonbehandling, som anses vara förbehållet den specialiserade ögonsjukvården.
Distriktsläkaren får en varning.