Socialstyrelsen, dit fallet anmäldes enligt Lex Maria, påpekade bland annat att icke traumatiska eller postoperativa hjärnabscesser hos individer utan predisponerande sjukdomstillstånd utgör en väl känd differentialdiagnos till de incidensmässigt betydligt vanligare primära eller sekundära intraaxiala tumörsjukdomarna.


Följderna vanligen katastrofala
Differentialdiagnostiken är ofta svår. Detta till följd av dels likartade kliniska och neuroradiologiska bilder och dels att en signifikant andel av individer med hjärnabscesser inte har feber eller laboratoriemässiga belägg för en pågående infektion.
Kliniskt och neuroradiologiskt förlopp är däremot vanligen snabbare vid abscess än vid malign tumörsjukdom.
Vid fördröjd diagnos och behandling av hjärnabscess blir konsekvenserna vanligen katastrofala, vilket också blev fallet här.
Vid tidig diagnos och behandling är prognosen däremot betydligt gynnsammare än vid malign tumörsjukdom. Differentialdiagnostiken mellan fokal infektion i hjärnan och intraaxial tumörsjukdom är sålunda av största betydelse.


Skall hållas aktuell
Vid en nyupptäckt intrakraniell expansiv process, som här, ska patienten som regel primärt vårdas på slutenvårdsnivå för kompletterande utredning och information liksom för tillräcklig tidsmässig uppföljning av förlopp och klinisk effekt av eventuell ödemreducerande farmakoterapi.
Den differentialdiagnostiska möjligheten av fokal infektion skall hållas aktuell och beaktas utredningsmässigt. Vid symtomaccentuering hos patient med nyupptäckt intrakraniell expansiv process skall möjligheten av ett potentiellt allvarligt skeende övervägas.
Socialstyrelsen framhöll att verksamhetschefen enligt hälso- och sjukvårdslagen skall svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet på vården samt främjar kostnadseffektivitet.


Risken måste minimeras
Verksamhetschefen ansvarar för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att förbättra vården. Risken för att en liknande händelse upprepas är i sig en integrerad del i neuroonkologisk verksamhet. Konsekvensen för patienterna kan, som i det här fallet, bli katastrofal och risken för att händelsen upprepas måste minimeras.
Verksamhetschefen måste tillsammans med övriga medarbetare kraftfullt arbeta vidare med att optimera handläggningen, både i det fortlöpande arbetet och via vårdprogram.
Det är av särskild vikt att skapa säkra rutiner för att en utredning inte fördröjs beroende på tillgång till akuta undersökningsmöjligheter under jourtid, menade Socialstyrelsen.