»Mot bakgrund av det lagsystem som reglerar HSAN:s ärendehantering, dvs att det är fråga om ett tvåpartssystem, en anmälare (patient eller Socialstyrelsen) kontra en anmäld (yrkesutövare), betyder varje beslut från HSAN att den ena parten har »vunnit«, anmälaren för det fall att den anmälde tilldelas en disciplinpåföljd eller den anmälde för det fall att anmälan inte visar annat än att den anmälde har fullgjort sina skyldigheter i yrkesutövningen.
HSAN kan således inte efter ett slutligt beslut kommentera beslutet , vilket ju i så fall skulle riskera att bli ett uttalande till förmån för någon av parterna.
Mot den bakgrunden kan och bör inte någon på HSAN kommentera ett slutligt beslut, således varken någon i den nämnd som gemensamt har fattat beslutet eller den medicinska förerdraganden, i båda fallen professor emeritus, Marc Bygdeman.

I stället är kontrollsystemet inklusive kvalitetssäkringen uppbyggd på det sättet att varje missnöjd person, dvs den som har »förlorat« hos HSAN, har rätt och skall överklaga beslutet till Länsrätten i Stockholm, som då har att överpröva HSAN:s beslut, såväl vad gäller den formella hanteringen som i fråga om den medicinska sakprövningen.
Båda de aktuella besluten är överklagade och akterna ivägskickade till länsrätten.
Givetvis kan då inte heller någon som deltagit i beslutet uttala sig, varmed man i så fall också skulle föregripa den överprövning som skall ske hos länsrätten.«