Vi berättade om Ansvarsnämndens fällning i nr 38/2006.
En 48-årig kvinna råkade kapa av halva vänstra pekfingret i en vedkap. En lokal infektion fördröjde läkningsförloppet. Ett ömmande amputationsneurom utvecklades i amputationstoppen. Efter en ny operation åtta månader senare kunde kvinnan återgå i arbete.
Patienten anmälde ortopeden som behandlade henne direkt efter olyckan.
Med stöd av ett sakkunnigutlåtande från överläkare Tomas Hultgren konstaterade Ansvarsnämnden att ortopeden inte hade utfört amputationen av fingret på det sätt som är rekommenderat.


Indicerat vid öppen fraktur
Han hade bland annat inte dragit fram de två digitalnerverna före avskärning. Detta var sannolikt skälet till uppkomsten av det smärtsamma neuromet, ansåg Ansvarsnämnden. Mer allvarligt var att han inte heller hade givit antibiotika, vilket är indicerat vid en öppen fraktur. Avsaknad av antibiotika var en bidragande orsak till infektionen, som uppstod ett par dagar senare, menade Ansvarsnämnden. Ortopeden fick en erinran.
Han överklagade beslutet och hävdade att han hade reviderat såret enligt gällande rutiner på kliniken. Det inkluderade identifiering och kortande av digitalnerverna på gängse sätt. Ansvarsnämndens påstående att han inte hade dragit fram digitalnerverna var alltså fel. Han hade dragit fram dem före avskärningen.


Makroskopiskt rent
Ortopeden påpekade att antibiotika inte ges regelmässigt vid alla fingeramputationer. Han underströk att någon absolut indikation för antibiotikabehandling vid amputationer inte finns. Huruvida man ska ge antibiotika måste bedömas från fall till fall, bland annat beroende på hur rent såret är.
Efter revidering av såret och mycket riklig spolning bedömde han att antibiotika inte var nödvändigt. Såret var makroskopiskt rent.
Socialstyrelsen, som biföll överklagandet, påpekade att ortopeden bland annat uppgett att han hade reviderat såret enligt rutinerna på kliniken och hänvisade till ett utlåtande av vetenskapliga rådet, professor Göran Lundborg.
Denne förutsatte att ortopeden var sanningsenlig om att amputationsskadan behandlats och reviderats enligt allmänt vedertagen kirurgisk praxis. Han bekräftade att ett smärtsamt neurom kan uppstå trots nedkortning av nerven.


Kirurgisk slentrian
Antibiotika ges ofta av kirurgisk slentrian, men evidens finns från den medicinska litteraturen att sådan behandling inte är nödvändig vid vare sig öppna frakturer eller amputationsskador, under förutsättning att en tillräcklig revision av såret skett, hävdade Göran Lundborg. Han menade att det inte med säkerhet kunde visas att ortopeden av oaktsamhet inte fullgjort sina plikter.
Socialstyrelsen höll med.
Länsrätten menar att frågan i målet är om ortopeden har utfört amputationen enligt allmänt vedertagen kirurgisk praxis och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Länsrätten delar Socialstyrelsens uppfattning och friar ortopeden.