Nämndens majoritet fäller barnmedicinaren. Det sker med stöd av två läkare, dels föredragande och dels en sakkunnig i ärenden om pediatrik.
Två andra läkare, som sitter i nämnden i detta fall, vill däremot fria barnmedicinaren. Båda menar att någon påföljd inte ska utdelas eftersom det inte visats att det var fel att inte göra lumbalpunktion.
Rättens ordförande Annika Marcus, som är jurist, vill också fria barnmedicinaren, men på en helt annan grund.
Hon delar majoritetens medicinska bedömning, som alltså går stick i stäv mot Socialstyrelsens, men hävdar med hänvisning till rättspraxis att det inte är rimligt att ge barnmedicinaren en disciplinpåföljd. Hon skriver bland annat:
»Med hänsyn till den rättspraxis som utvecklats vid överprövning av ansvarsnämndens beslut finner jag – i det läge att de båda myndigheterna har så olika uppfattning i den centrala sakfrågan – det inte vara rimligt att ålägga barnmedicinaren någon disciplinpåföljd.
Enligt min mening bör därför anmälan lämnas utan åtgärd gentemot honom.«