En 62-årig man togs den 24 maj 2006 in vid sjukhus X på grund av pneumokocksepsis och uttalad disseminerad intravasal koagulation (DIC).
Man konstaterade vidare blödningar i båda ögonen och nedsatt syn. Den 1 juni fördes han över till sjukhus Y. Man noterade vid infektionskliniken behovet av ögonkontroll och skickade den 5 juni remiss till ögonkliniken.
Den 13 juni undersöktes han av ögonläkaren, som fann en misstänkt näthinneavlossning.
Patienten överfördes den 15 juni till regionkliniken vid sjukhus Z och opererades nästa dag.


»Skadan förvärrades«
Patienten anmälde ansvarig personal på sjukhus Y och hävdade att väntetiden hade förvärrat hans skada. Ansvarsnämnden tog in patientens journaler och yttrande från ögonläkaren.
Denne berättade att patienten vårdades på IVA vid sjukhus X på grund av ett DIC-syndrom betingat av en pneumokocksepsis. Den 30 maj konstaterades vid ögonkliniken glaskroppsblödningar samt subkonjunktival blödning.
Patienten överfördes till intensivvårdsavdelningen vid hans sjukhus Y den 1 juni. Den 3 juni fördes patienten till infektionsklinikens vårdavdelning.
Den 8 juni kom det via sjukhusets remissgrupperingsrutiner en remiss till ögonläkaren från infektionskliniken, med begäran om uppföljning av patientens ögonstatus. Några uppgifter från ögonkliniken vid sjukhus X fanns inte med denna remiss, såsom status eller liknande från de undersökningar man gjort där, uppgav ögonläkaren.
Han fick förmoda att han skulle betrakta det som en regelrätt glaskroppsblödning som skulle följas upp. Han valde därför att gruppera patienten så att man skulle kunna avvakta en spontan uppklarning.
Han grupperade remissen som 1 B enligt deras kodsystem, det vill säga att se patienten inom 4 veckor.


»Handläggningen rimlig«
Patienten togs om hand på ögonmottagningen den 13 juni, och ögonläkaren undersökte honom själv.
Höger öga hade klara medier. På vänster öga fanns grumlingar i glaskroppen, framförallt centralt, dock inget blod. Uppåt i bulben kunde man se veck i retina, förenligt med en amotio, vilket bekräftades med en ultraljudsundersökning.
Ögonläkaren tog kontakt med en kollega på infektionskliniken, och de beslöt att remittera patienten till regionkliniken vid sjukhus Z för kirurgisk åtgärd av avlossningen.
Ögonläkaren hävdade att han hade handlagt remissen på ett rimligt sätt. Bakom blödningar i ögonen kan ju finnas flera orsaker.
I detta fall fanns det en klar orsak i form av ett DIC-syndrom, och regelrätta blödningar i glaskroppsrummet brukar de oftast försöka undvika att röra kirurgiskt och i stället avvakta en spontan uppklarning.
Som remissen var skriven fick man, eftersom patienten faktiskt vårdats på sjukhuset X och hade blödningar i ögonen, förmoda att han även hade fått ögonen undersökta av ögonspecialist. Det visade sig också mycket riktigt att så var fallet, framhöll ögonläkaren.
I daganteckningen av den 30 maj från ögonkliniken vid sjukhus X stod det bland annat under Bedömning, åtgärd: »planerar ny kontroll inom ett par dagar«.


Hade gjort en annan prioritering
Om denna uppgift kommit till hans kännedom hade han naturligtvis snarast tagit in patienten för undersökning, hävdade ögonläkaren.
Hade han haft tillgång till ögonklinikens vid sjukhus X journalanteckningar, som en bilaga till den remiss han fick för gruppering, hade prioriteringen blivit en helt annan.
När därför en kollega på infektionskliniken den 12 juni redogjorde för patientens synbesvär, bestämde ögonläkaren sig för att ta in patienten direkt för undersökning då synskärpan kraftigt hade gått ned på vänster öga.
Han kunde konstatera att patienten hade en näthinneavlossning på vänster öga och remitterade därför denne till regionkliniken för operation.


Oförsvarlig prioritering
Ansvarsnämnden konstaterar att även om ögonläkaren inte hade haft tillgång till ögonjournalen från sjukhus X framgick det av infektionsklinikens remiss att patienten hade sepsis, utbredd koagulation i blodkärlen och kraftig blödning med nedsatt syn i båda ögonen.
Mot bakgrund av dessa uppgifter var det oförsvarligt att prioritera undersökningen att ske inom så lång tid som en månad.
En akut undersökning samma dag eller nästa hade varit medicinskt motiverad för att klarlägga ögonstatus och anledningen till den akuta synnedsättningen.
Ögonläkaren får en erinran.