Totalt sett utgör missbrukarna i vården – missbruk förekommer ju även i andra personalgrupper – en påtaglig fara för patientsäkerheten.
Ändå görs ofta väldigt lite från arbetsgivarhåll för att angripa problemet – se till exempel fallet i förra artikeln.
Där anmälde de anhöriga att läkaren hade allvarliga spritproblem. Varken arbetsgivaren eller läkarens kolleger hade reagerat, trots att hans missbruk var så allvarligt att han snabbt efter de anhörigas larm skickades till ett behandlingshem.


Arbetsgivaren skyldig anmäla
Arbetsgivaren är skyldig att anmäla när en läkare, eller någon annan i hälso- och sjukvården, har missbruksproblem. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter, som är tvingande. I SOSFS 2004:12, som tycks vara ganska okänd bland läkare, står:
»Vårdgivare inom hälso- och sjukvården och tandvården skall till Socialstyrelsen omedelbart anmäla hos sig verksam legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms inte kunna utöva sitt yrke tillfredsställande på grund av sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger.«


»Tror det fungerar någorlunda bra«
Thomas Tegenfeldt, medicinalråd och chef för Enheten för behörighet och patientsäkerhet vid Socialstyrelsen, säger:
– Hur bra anmälningsskyldigheten enligt den här förordningen fungerar har vi ingen säker uppfattning om.
– Men vårdgiv– arna rapporterar i alla fall till våra regionala enheter. Dessa har ett gott samarbete med chefläkare och andra i vården, i alla fall med landstingen. Så vi tror väl att den rapporteringen fungerar någorlunda bra.
– Visst kan det finnas en viss underrapportering, men vi har inte samma klara indikationer på att den skulle vara så stor som den har varit i Lex Maria-systemet.
Det går ju inte att förneka att det säkert är minst lika många i läkarkåren som har missbruksproblem som inom andra yrkesgrupper, säger Thomas Tegenfeldt.
Han understryker att alkohol- och drogproblem framför allt är en arbetsgivarfråga. Det är arbetsgivarens ansvar att ta hand om sin personal och se till att de är patientsäkra, understryker han.


Satsar på utbildning
Boel Callermo, sektionschef på Arbetspolitiska avdelningen vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) säger:
– Vi vet att alkohol och droger förekommer bland personal i vården och att det är långt ifrån alla fall man känner till. Det är definitivt en fråga om patientsäkerhet och samtidigt en hälsofråga för de anställda i kommuner och landsting.
Hon berättar att SKL bland annat har aktiviteter tillsammans med Alna.
(Alna ägs av arbetsmarknadens parter och arbetar sedan början av 1960-talet med alkohol- och drogfrågor i arbetslivet. Alna ger arbetsgivare bland annat råd och utbildning i alla frågor kring alkohol, droger eller missbruk.


Stora kostnader
Alna framhåller bland mycket annat att »Alkohol- och drogrelaterade problem utgör en väsentlig kostnad för företag och organisationer«; reds anm).
Boel Callermo pekar på att det egentligen finns två dimensioner.
– Det ena är samarbetet med Alna. Vi ordnar tillsammans utbildningsinsatser kring hur man kan upptäcka missbruk av olika slag och stödja personalen .
– Vi har också utbildningsaktiviteter tillsammans med Karolinska institutet där vi pratar om riskbruk. Det finns ju ett gränsland där man själv betraktar det som att man brukar alkohol, men där man definitivt ligger i farozonen för att hamna i ett missbruk.
Utbildningssatsningarna är tänkta att hjälpa kommuner och landsting att i sina arbetsgivarroller upptäcka missbruk och också att kunna stödja sina medarbetare.
Chansen att kunna upptäcka missbrukande medarbetare påverkas säkert av hur dialogen på arbetsplatsen ser ut, dels mellan de olika medarbetarna och dels mellan chef och medarbetare, menar Boel Callermo.


Så blir det 1 500
Siffran 1 500 missbrukande läkare finns inte i någon statistik utan är en uppskattning.
Entydigt hävdar expert efter expert att det inte finns någonting som talar för att läkare skulle ha mindre missbruksproblem än andra.
Det är med den förutsättningen som antalet läkare med alkoholproblem blir uppemot 1 500.
Uppskattningen bygger på att det finns runt 30 000 aktiva läkare.
Läkarförbundets medlemsmatrikel, där drygt 90 procent av läkarna finns med, innehåller 29 341 läkare som är under 65 år, 5 525 som är 65 år eller mer samt 4 501 studerande medlemmar.
Andelen med alkoholproblem i svenska befolkningen beräknas till runt 6 procent för män och uppåt 4 procent för kvinnor. Bland läkarna är – än så länge – männen i majoritet. Runt 55 procent i gruppen under 65 år är män.
Ett enklare sätt att räkna är att ta det ungefärliga genomsnittet på 5 procent och 30 000 läkare.
Även då hamnar man på 1 500 läkare med missbruksproblem.