Frågeställarna tyckte att läkarna i ett par av fallen som ledde till prövotid i stället borde ha mist sina legtimationer.
Det kan de fortfarande göra. För enligt Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) kan till exempel en läkare som ålagts prövotid och under prövotiden på nytt varit oskicklig eller visat sig olämplig i yrket mista läkarlegitimationen.
Prövotid innebär att man under tre år ställs under särskild tillsyn för att ha varit oskicklig eller visat sig olämplig och varning inte framstår som en tillräckligt ingripande åtgärd.
Grundregeln om delegitimering säger att legitimationen skall återkallas om den legitimerade varit grovt oskicklig eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig för yrket.
Det gäller också om någon på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande.
Den legitimerade kan också själv be om att få legitimationen återkallad.
Om någon bygger sin läkarlegitimation på en auktorisation i något annat land inom EES eller Schweiz och får denna auktorisation återkallad ska även sekundärlegitimationen dras in. Två sådana fall finns i år i Sverige. I ett av dem grundades den svenska läkarlegitimationen på en dansk auktorisation, som i sin tur grundades på en norsk auktorisation. När den norska auktorisationen föll, föll även den danska, vilket i sin tur ledde till indragning av den svenska legitimationen.

Ska läkarundersökas
En ortoped får illustrera ytterligare ett sätt att bli av med sin läkarlegitimation. Han har haft ett mångårigt blandmissbruk av beroendeframkallande tabletter och alkohol. I början av 2007 genomgick han avgiftning och kunde en kort tid avhålla sig från droger, men återföll.
Han har bland annat missbrukat sin förskrivningsrätt genom att skriva ut narkotiska preparat för att underhålla sitt eget missbruk. Ansvarsnämnden har beslutat att ortopeden ska genomgå läkarundersökning. Nämnden har också återkallat läkarens legitimation till dess att frågan om återkallelsen prövas slutligt.