Läkare har, enligt bland annat uttalanden vid en chefläkarträff i september, ofta väldigt oklara begrepp om vad som skiljer en anmälan till HSAN från en Lex Maria-anmälan. Därför ska vi försöka att mycket kort berätta om de två.
HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, är en myndighet som arbetar under domstolsliknande former.


Anmälan mot enskilda läkare
Anmälningar till HSAN riktar sig mot enskilda befattningshavare i vården. De syftar till att få till exempel en läkare fälld för fel han eller hon begått. Under 2006 gjordes 4 102 anmälningar omfattande 6 177 personer. 445 fick någon form av sanktion. Anmälningarna kommer nästan uteslutande från patienter.
En mindre, och krympande, del av HSANs beslut grundar sig på anmälningar från Socialstyrelsen baserade på Lex Maria-utredningar.
Både bland de anmälda och de fällda dominerar läkarna. De svarar för över 70 procent av disciplinpåföljderna, i fjol 265 av 362. Disciplinpåföljderna är erinran och den strängare formen varning. För dessa krävs att läkaren har begått felet av oaktsamhet, och felet ska inte vara ringa eller ursäktligt.
HSAN kan också besluta om delegitimering (i fjol fick 14 läkare sin legitimation indragen), prövotid (6 läkare) och begränsning i förskrivningsrätten (12 läkare).
HSANs beslut kan överklagas till länsrätten i Stockholm, vars domar kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm. Högsta instans är Regeringsrätten.


Ska anmäla sig själv
Till skillnad från en anmälan till HSAN siktar en Lex Maria-anmälan inte på att få en enskild befattningshavare i vården, till exempel en läkare, fälld. I stället är det en händelse som anmäls. Sjukvården är nämligen skyldig att till Socialstyrelsen anmäla när en patient vid undersökning, vård eller behandling blivit skadad eller sjuk, eller riskerat att bli det.
Det här kravet kom för drygt 70 år sedan och grundade sig på en mycket tragisk händelse på Maria sjukhus i Stockholm. Då dog fyra personer sedan de av misstag fått injektioner med desinfektionsmedel i stället för bedövningsmedel. (Vi berättade utförligt om detta i Läkartidningen nr 48/2004.)
Den 1 februari 2006 infördes också krav på att alla självmord bland patienter i eller i anslutning till vården ska anmälas enligt Lex Maria.
Under fjolåret gjordes drygt 1 300 Lex Maria-anmälningar. Uppgiften att göra anmälan ligger ofta på chefläkaren.


Dubbla anmälningar
Socialstyrelsens Lex Maria-utredningar kan mynna ut i krav på förbättringsåtgärder, till exempel i form av införande av säkrare rutiner. I ett litet antal fall leder de till att myndigheten anser att någon enskild läkare har begått ett allvarligt fel. Denne anmäls då till HSAN med yrkande om disciplinpåföljd (se artikeln här nedan).
Så kan alltså ett Lex Maria-fall hamna i HSAN. Det inträffar också att en händelse blir två fall i HSAN, nämligen då Socialstyrelsen och patienten var för sig anmäler samma läkare.