Den 20-åriga kvinnan sökte hos plastikkirurgen på grund av att hon upplevde besvär av sina inre blygdläppar och ville få dem förminskade.
Ingrepp gjordes den 12 juni 2006. Efteråt hade patienten avsevärda lokala besvär. Den 12 september undersöktes hon på plastikkirurgiska mottagningen vid ett universitetssjukhus. Det konstaterades att hennes inre blygdläppar saknades helt och att klitoris var till hälften blottlagd.
Patienten anmälde plastikkirurgen för felaktig behandling i strid mot vad de muntligt kommit överens om.


»Behandlat enligt avtal«
Ansvarsnämnden läste patientens journaler samt hämtade in yttrande av plastikkirurgen, som bestred att han gjort fel.
Han hänvisade till att patienten hade behandlats enligt ett preoperativt avtal mellan dem. Han hänvisade till journalen samt bilder tagna före och efter ingreppet.
Operationen gjordes enligt beprövad teknik, utan skada på vävnaden omkring klitoris eller urinröret.
Han opererade patientens labia minora, som var missbildade, och exciderade enbart labia minora med en därtill specialutvecklad kniv, Elman (radiofrekvenser). Tekniken gör excision av vävnad motsvarande genitalia så precis som möjligt.
Postoperativt fann han att klitoris och slemhinnan är bevarade. Operationen har inte medfört att klitoris är helt blottlagd och det finns inget samband med stympad/skadad klitoris.


Kan bli mer radikalt än man tänkt sig
Professor emeritus Marc Bygdeman har på Ansvarsnämndens begäran lämnat ett utlåtande.
Han konstaterade att patientens kritik innebar att i stället för att ta bort »hänget« av de inre blygdläpparna har hela blygdläpparna tagits bort och klitoris blottlagts.
Att reducera blygdläpparna är ett känsligt ingrepp, dels därför att de är en viktig erogen zon, dels därför att man får en postoperativ reduktion av kvarvarande del av blygdläpparna så att slutresultatet kan bli mer radikalt än man tänkt sig.
Någon anledning att förlänga excisionen fram till klitoris finns inte.
Av den skriftliga information patienten fått före operationen framgår också att klitorisområdet ligger helt utanför det kirurgiska ingreppet.
Man bör alltid vara restriktiv med att utföra en blygdläppsreduktion, men här har patientens önskan att få ingreppet utfört varit stark, varför man inte kan kritisera att plastikkirurgen utförde det.
En god princip är att göra resektionen mindre omfattande eftersom det vid ingreppet kan vara svårt att bedöma slutresultatet.
Plastikkirurgen måste kritiseras för att inte ha iakttagit denna försiktighet.


Allvarligaste kritiken
Den allvarligaste kritiken är dock att enligt utlåtandet från plastikkirurgiska kliniken vid universitetssjukhuset hud ovanför klitoris också exciderats, vilket definitivt inte ingår i ingreppet, hävdade Marc Bygdeman.
Patienten påpekade i ett nytt yttrande att plastikkirurgen i en anteckning den 8 augusti har uppgett att han inte exciderat slemhinnan intill klitoris utan enbart gjort minskningen av labia minora.
Halva klitoris var helt blottlagd efter ingreppet och hon har ärr av stygn ovanför klitoris. Det var inte överenskommet att klitoris skulle blottläggas.
Plastikkirurgen har avslutningsvis påpekat att han, sedan han läst igenom rapporter gällande det här fallet, har noterat att man har funnit en helt normal läkning.
Patienten hade preoperativt en missbildning som inte framhävts av någon som har bedömt de preoperativa fotona.
Klitoris är, när labia majora dras isär, enbart täckt till 50 procent av det som är kvar från labia minora, då en mindre resektion fram på båda sidor av klitoris var nödvändig eftersom patienten hade en missbildning av labia minora.
Excisionen av labia minora har inte medfört att patienten skaver klitoris, utan denna är fortfarande skyddad av labia majora, hävdade plastikkirurgen.


Borde inte ha utförts
Ansvarsnämnden instämmer i Marc Bygdemans bedömning att det inte finns stöd för att kritisera plastikkirurgen för att han på patientens begäran opererade henne med den överenskomna reduktionen av de inre blygdläpparna.
Det framgår emellertid att han vid ingreppet inte enbart reducerat blygdläpparna utan även förlängt reduktionen till att omfatta huden ovanför klitoris. Detta var inte överenskommet och borde därför inte ha utförts.
Plastikkirurgen har dessutom vid reduktionen av de inre blygdläpparna avlägsnat för mycket av dessa, vilket gett ett icke önskvärt slutresultat.
För sina fel får han en varning, beslutar Ansvarsnämnden.