På grund av ett medfött hjärtfel fick den då 8-åriga flickan år 1984 en mekanisk hjärtklaffprotes och pacemaker.
År 2006 drabbades hon av trötthet, yrsel och konstiga hjärtslag. Hon undersöktes vid flera tillfällen på ett länssjukhus. Den 1 november sökte hon akut vid en vårdcentral på grund av yrsel. En distriktsläkare tolkade det som nackbesvär och beställde datortomografiundersökning av hjärnan.


Fick en ny pacemaker
Vid en undersökning på länssjukhuset den 16 november fann man att pacemakern hade gått över i sparläge, och sex dagar senare fick hon en ny pacemaker.
På grund av fortsatta besvär med trötthet och dålig ork fortsatte utredningen vid länssjukhuset. Man fann slutligen att förmakselektroden inte fungerade vid högre frekvenser, och hon remitterades den 28 februari 2007 till ett universitetssjukhus för elektrodbyte.
Patienten anmälde distriktsläkaren och ansvarig personal vid länssjukhuset för fel i vården under tiden 2006–2007. Ansvarsnämnden läste patientens journaler samt hämtade in yttranden av distriktsläkaren och en kardiolog vid länssjukhuset. Båda bestred att de gjort fel. Kardiologen frias, varför vi lämnar hans argument.
Distriktsläkaren uppgav att patienten sökte henne på en akuttid den 1 november 2006 för yrsel som hon fått plötsligt på jobbet.
Patienten berättade att hon hade en hjärtsjukdom, att hon hade pacemaker och behandlades med Waran. Hon berättade att hon för hjärtat stod under kardiologkontroll på länssjukhuset.
Yrsel är ett ospecifikt symtom som kan ha olika orsaker, framhöll distriktsläkaren. Hon gjorde en klinisk undersökning, auskulterade hjärta, blodtryck, undersökte nacken och tog ett neurologiskt status.


»Nackutlöst yrsel«
Vid hjärtundersökningen fann hon ett blåsljud men en jämn, regelbunden rytm, och eftersom patienten stod under kardiologkontroll gick hon inte vidare med någon ytterligare hjärtundersökning. Hon fann ömma och spända nackmuskler, vilket kan ge upphov till yrsel. Muskelspänningar kan i sin tur orsakas av att man befinner sig i en pressad situation.
Hennes slutsats blev att patienten hade en nackutlöst yrsel till vilken en pressad social situation kunde bidra. På grund av Waranbehandlingen och yrselns karaktär beslöt distriktsläkaren dock att beställa en datortomografi av hjärnan.


Ska undersökas med EKG
Ansvarsnämnden anser att de kontroller som utförts vid länssjukhuset har skett på sedvanligt sätt, och det finns inga tecken till feltolkning av data från pacemakern. Patienten har undersökts på ett adekvat sätt, varför personalen där frias.
En patient med pacemaker som söker på grund av nytillkommen yrsel ska undersökas med EKG, oavsett om patienten i vanliga fall kontrolleras vid hjärtmottagning.
Distriktsläkaren borde därför ha tagit EKG och rådgjort med en hjärtmottagning/medicinklinik. Hon får en erinran, bestämmer Ansvarsnämnden.