Efter olyckan då två jumbojetar krockade på marken på Teneriffa 1977 och flera hundra personer dog intensifierades kvalitets- och säkerhetsarbetet med hjälp av CRM. Man fann nämligen att olyckan berodde på otydlig kommunikation, hierarkiska strukturer och bristande »koll på läget«.
Vid Simulatorcentrum på UMAS har man valt att fokusera på orden ledar- och följarskap, helhetssyn, rolltydlighet, kommunikation, support och resurser.
Cecilia Holm berättade om skillnaderna mellan flyget och sjukvården. Flyget har standardiserat sin kommunikation, har checklistor, har mycket tydligare former för återrapportering och bekräftelser av budskap än sjukvården.


Olika sätt att kommunicera lärs ut
Hon pekade också på att sjukvårdens repressiva avvikelsehantering inte alls finns på samma sätt i flyget, där riskerar man inte att straffas som en följd av att rapportera egna misstag.
Hon pekade på att olika sätt att kommunicera lärs ut inom vården. Läkare lär sig att ge korta, koncisa, strikta fakta medan sjuksköterskor är mycket mer beskrivande med hela omvårdnadsarbetet.
Det kan leda till missförstånd – och därmed påverka patientsäkerheten.
Hon pekade även på att hierarkierna inom vården hämmar kommunikationen och att de medicinska kunskaperna ofta betraktats som tillräckliga.
Hon beskrev varför det i en krissituation är så lätt att tappa överblicken, »kollen på läget«.
Det är vår begränsade kapacitet och en massa störande faktorer. Det kan vara att välkända situationer avtrubbar eller en missuppfattning av information.


Kan vara trötthet och tidspress
Men det kan också handla om trötthet, tidspress, språk och kulturskillnader samt osäkerhet.
När man lär sig att medicinskt hantera en kris så ser man enbart på det medicinska, varje yrkesroll har sin speciella uppgift. Läkaren gör bara vissa saker, sjuksköterskorna gör bara vissa andra saker.
– Men genom att introducera dem i CRM vill vi att de ska se att de är ett team som arbetar tillsammans mot ett mål. Oavsett om du är läkare eller sjuksköterska är det samma färdigheter du ska träna och lära dig, nämligen kommunikation, ledarskap, resursutnyttjande osv, underströk Cecilia Holm.


Betonar helhetssyn
I CRM betonas vikten av en helhetssyn. Det är väldigt värdefullt om man kan vara så pass många i en krissituation att den som leder arbetet kan ta ett steg tillbaka och få en överblick och inte hela tiden måste stå med händerna upptagna.


Säkrare för patienterna
Som avslutning framhöll hon att detta är ett ämne som man kan fördjupa sig mycket i och att CRM säkert kan hjälpa till att göra vården säkrare för patienterna.