Den 59-åriga kvinnan opererades den 29 mars 2007 för spinal stenos vid ett universitetssjukhus. Operationen avsåg nivån L IV–L V men ortopeden gjorde ingreppet på nivån L III–L IV. Kvinnan fick därför opereras om den 1 april. Hon anmälde ortopeden.
Ansvarsnämnden tog in patientens journal och ett yttrande från ortopeden, som medgav att han opererat på fel nivå men bestred bifall till anmälan.


»Inga svårigheter peroperativt«
Han berättade att patienten skulle opereras för dynamisk spinal stenos på nivån L IV–L V. Patienten hade preoperativt utretts med datortomografi samt MR. Även slätröntgen av ländryggen hade gjorts. Röntgenfynd och patientens klinik bedömdes stämma överens. Hon sattes upp för planerad åtgärd med fusion samt fixation på nivåerna L IV–L V.
Peroperativt fanns inga svårigheter. I genomlysning kontrollerades läge på sedvanligt sätt med att sätta första skruven, vilket bedömdes vara i L V:s pedikel. Därefter sattes fyra skruvar på vanligt sätt.


»Vidtog alla åtgärder«
På röntgenkontrollen postoperativt sågs att de opererade nivåerna var L III–L IV.
Patienten reopererades med bakre fusion och omsättning av skruvar samt dekompression. Postoperativt var förloppet komplikationsfritt. Patienten har återhämtat sig väl.
Givetvis är det mycket olyckligt att hon opererades på fel nivå, menade ortopeden men ansåg att han vidtagit alla de åtgärder som finns med genomlysning peroperativt. Trots det hade skruvarna hamnat på fel nivå. Han såg inte att han hade kunnat göra ingreppet på något annat sätt, hävdade ortopeden.


Bilderna felmärkta
Ansvarsnämnden påpekar att i journalen varnades för att de MR-bilder som tagits var felmärkta. Ortopeden borde därför ha varit extra uppmärksam innan han opererade patienten.
Han använde röntgengenomlysning för att hitta rätt nivå och har uppgett att han inte kunde göra mer.
Det gäller dock som operatör att även kunna tyda röntgenbilden på skärmen och hitta rätt nivå, speciellt som det inte tycks ha funnits några anatomiska svårigheter eller avvikelser.
Ortopeden får en varning.