Den 54-åriga kvinnan anmälde ortopeden för att efter en axeloperation den 29 mars 2007 ha ordinerat henne Diklofenak trots att hon har en känd överkänslighet mot Voltaren (båda har diklofenak som aktiv substans; red:s anm).
Hon underströk att det i hennes journal tydligt står att hon är allergisk mot Voltaren. Trots det fick hon Diklofenak 50 mg för värk och som inflammationsdämpande.


Andningsbesvär och svåra kramper
Hon tog en tablett Diklofenak omkring kl 15.20. Efter cirka fyra timmar fick hon klåda, andningsbesvär, svullnad i leder samt svåra kramper.
Hon ringde sjukvårdsupplysningen där man sa att hon fått en allergisk reaktion och snarast skulle ta sig till jourcentralen. Där blev hon genast omhändertagen och fick adrenalin, kortison och medicin mot klådan.
Hon hyperventilerade och fick syrgas. Hon hade också kramper. Efter en stund mådde hon bättre och fick sätta sig utanför jourrummet. Senare, hon hade ingen tidsuppfattning, fick hon mycket svåra kramper och andningsbesvär.
Fyra personer släpade in henne i jourrummet igen. Hon fick mer medicin. Läkaren bad personalen ringa efter en ambulans, som körde henne till akuten där hon togs om hand. Hur lång tid det tog hade hon inget minne av. Senare på kvällen fick hon åka hem med 8 st 0,5 mg Betapred, som hon fick ta senare på natten.
I både hennes journal och hälsodeklaration står att hon är allergisk mot Voltaren, underströk patienten.
Ansvarsnämnden tog in patientens journal och ett yttrande av ortopeden, som bestred att han gjort fel.
Han berättade att han hade opererat kvinnan som poliklinisk patient på grund av impingement-syndrom i vänster axel.
När han träffade henne första gången hade hon redan varit på besök på ortopedakuten. Då hade hon fått en injektion i axeln med lokalbedövningsmedel och kortison och därtill, enligt journalhandlingen, recept på Voltaren 25 mg att ta 3 gånger dagligen.


Smärtan kom tillbaka
Ortopeden konstaterade ett subakromiellt smärttillstånd som föranledde ytterligare utredning med röntgen. Sedan beställdes ett nytt återbesök till hans mottagning. Vid detta inledande besök diskuterades inte patientens allmäntillstånd, eftersom någon operation inte var aktuell.
Den 15 februari 2007 kom partienten på det inplanerade återbesöket. Hon träffade ortopedens kollega X, som konstaterade att den tidigare givna kortisoninjektionen hade haft mycket god men övergående effekt. Men nu hade smärtorna åter börjat göra sig gällande.


Ingen notering om överkänslighet
Efter diskussion med X om olika behandlingsalternativ togs beslut om operation. Sjukdomshistoria och status togs upp nu, men vid denna inskrivning inför operation noterades inte i Melior (det datoriserade journalsystemet) någonting om överkänslighet.
Patienten gjorde emellertid korrekt notering om överkänsligheten i sin hälsodeklaration, som fylldes i vid samma tillfälle av henne själv och sedan skannades in av personalen, uppgav ortopeden. Uppenbarligen hade denna information gått X förbi.
Vid detta tillfälle gjordes även Orbit-anmälan (Orbit är ett arbetsredskap inför det operativa ingreppet). En lång rad frågor skulle besvaras av patienten, bland annat om hjärtats och lungornas funktion, sockersjuka, medicinering etc.


Varningen fanns – upprepad
En obligatorisk fråga som ställs är om patienten har någon allergi/överkänslighet. I Orbit-anmälan som uppfördes denna dag negerades detta. Således noterades varken i Melior eller i Orbit att patienten har någon allergi eller överkänslighet, framhöll ortopeden.
Noteras bör att i Melior fanns det en notering om att hon var överkänslig mot Voltaren redan år 2002. Denna varning är sedan upprepad 2005, men trots det fick hon Voltaren utskrivet på akuten i november 2006.
Patienten kom för inplanerad operation den 29 mars 2007. Ortopeden har alltid inför operation ett kort samtal med patienten för att höra om eventuell förkylning eller om hon har några frågor, uppgav han.
Patienten var planerad för ett i axelsammanhang standardingrepp, avslipning av skulderhöjarbenets undersida med titthålsteknik. Inför detta samtal tar ortopeden alltid del av arbetsdokumentet inför kirurgin, dvs Orbit, vilket som tidigare noterats var felaktigt ifyllt.
Ortopeden menade att patientens allergi/överkänslighet inte heller var känd av anestesipersonalen, i varje fall inte preoperativt. Senare har en korrekt notering om allergi/överkänslighet gjorts även i Orbit-systemet, daterad den 19 april 2007.
Sedan patienten fått vila ut några timmar efter operationen informerade han henne muntligt om hur operationen hade gått, vad som gjorts och vad som förväntades avseende rehabiliteringen.


Olyckliga omständigheter
Patienten fick en regelmässig sjukgymnastremiss och en kopia på operationsberättelsen. Hon sjukskrevs, fick recept och postoperativ patientinformation.
Vid samtalet fick patienten av ortopeden ett recept på tablett Diklofenak som antiinflammatorisk medicinering. Det är standard på kliniken efter denna typ av ingrepp. Detta framgick även i informationen till patienten.
Inte ens vid detta tillfälle fick han någon uppfattning om att det förelåg någon allergi/överkänslighet hos henne avseende Voltaren/Diklofenak, hävdade ortopeden.
Det är alltså en lång rad olyckliga omständigheter som gjort att detta överhuvud taget har blivit möjligt. Ingen doktor vid sina sinnens fulla bruk skulle utsätta en patient för en sådan risk genom att skriva ut recept på en medicin mot vilken patienten har en etablerad och sedan tidigare känd överkänslighet.
Datorsystemen behöver modifieras så att något liknande inte kan ske igen. Informationen fanns ju i Melior redan 2002 och därtill i patientens inskannade hälsodeklaration. Denna information har inte förts över till Orbit.


Inte på grund av okunskap eller slarv
Ortopeden tillstod att han aldrig kan frånskriva sig från skulden av att ha förmedlat recept till en patient med känd överkänslighet mot Diklofenak/Voltaren. Denna förskrivning har emellertid inte skett på grund av nonchalans, okunskap eller slarv.
Att det kunde ske berodde på att adekvat information saknades i Orbit, menade ortopeden. Patienten hade därtill enligt journaluppgifter blivit ordinerad Voltaren i november 2006.
I ett nytt yttrande framhöll patienten att om hon fick Voltaren i november 2006 så hade hon absolut inte tagit dem eftersom hon är medveten om sin allergi sedan år 2002. Däremot visste hon inte att »Diklofenak är samma som Voltaren«.
Hon underströk att hon vid flera tillfällen hade meddelat att hon är allergisk mot Voltaren.
Ansvarsnämnden slår fast att ortopeden av oaktsamhet ordinerade patienten Diklofenak, trots hennes kända överkänslighet mot Voltaren.
Patienten har därigenom drabbats av en allergisk reaktion och utsatts för livsfara.
Felet är inte ringa och, mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen, inte heller ursäktligt. Ortopeden får en varning.
Läs även
Två läkare missade varningen i journalen. Patient fick medicin han är överkänslig mot – igen