Den 55-årige mannen opererades den 13 augusti 2007 för en hallux rigidus. Vid operationen, som utfördes av en ortoped, uppkom en skada på sträcksenan. Patienten har därefter genomgått ytterligare en operation för denna senskada.
Patienten anmälde ortopeden.
Ansvarsnämnden läste patientens journal och ett yttrande av ortopeden. Denne berättade att han före operationen hade informerat patienten noggrant om eventuella risker med ett sådant ingrepp, och att patienten efter denna information valde att bli opererad. Operationen utfördes enligt rutin i lokalbedövning. Efter 30–40 minuter valde han att avbryta operationen på grund av patientens smärta, krampkänsla och oro.
Han kunde inte utesluta komplikationen med extensorsenan varför han valde att utvärdera detta vid ett snart återbesök. På grund av att patienten inte kunde klara en längre operationstid fanns inget utrymme att utvärdera senfunktionen ytterligare peroperativt.
Vid kontroll kunde han verifiera det som han befarade, dvs en skada på extensor pollicis longus. Det föranledde planering av en reoperation. Han motsatte sig anmärkningarna mot honom.


Handläggningen felaktig
Ansvarsnämnden slår fast att det av operationsberättelsen framgår att ortopeden under operationen misstänkt skada på sträcksenan, men att han trots detta valt att avsluta operationen och avvakta med att kontrollera senfunktionen till ett senare tillfälle. Detta var fel.
I egenskap av specialistkompetent läkare borde ortopeden ha kunskap om att en senskada bör lagas direkt och att det blir både svårare och ett sämre resultat om man väntar. Även om bedövningen höll på att gå ur skulle han ha ordnat med anestesi, så att han kunde explorera senan för att se om den var av och i så fall laga den.
Likaså borde han, om han inte själv kunde laga den, ha bett om hjälp. I detta fall tvingades patienten genomgå ytterligare en operation.
Ortopeden har genom sin underlåtenhet att vidta åtgärder vid misstänkt senskada av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter. Han får en varning.