I höstas beslutade regeringen att bygga ut läkarutbildningen i Sverige med ytterligare 330 platser under en femårsperiod. Redan då varnade MSF för följderna.
Nu aviserar högskoleminister Lars Leijonborg (fp) i en intervju i P3 att han ska driva på att ännu fler studenter ska utbilda sig till läkare.


Inga konkreta svar
– Trots påtryckningar på politiker att presentera en åtgärdsplan för hur man kan öka antalet studenter och samtidigt behålla en godtagbar standard har inga konkreta svar kommit. Så länge makthavarna undviker frågan om kvaliteten och endast refererar till en framtida läkarbrist kommer MSF inte kunna ställa sig positiva till en utökning av antalet studieplatser, säger Johanna Pallin, MSFs ordförande.


Kontinuerlig kartläggning
MSF kartlägger kontinuerligt hur det ser ut på de stora medicin- och kirurgkurserna. Resultaten visar att det redan är alldeles för trångt på våra svenska läkarutbildningar.
Exempel på effekterna av detta är att 35 procent aldrig har gipsat och att 9 procent inte har fått hålla fri luftväg eller ventilera på mask.
Dessa moment ingår i grundläggande klinisk verksamhet och är exempel på moment som varje läkare måste kunna.


Stort behov av förbättring
Nästan 25 procent av studenterna på kirurgikursen svarar att de inte tillgodogjort sig den praktiska kunskap som förväntas av dem. Hälften av studenterna anser att behovet av förbättring på den kliniska utbildningen är stort.
För att patienterna ska kunna känna sig trygga krävs inte bara fler läkare. Det krävs bra läkare. Därför måste kvaliteten på läkarutbildningen försvaras. MSF kräver att regeringen talar om hur kvaliteten ska säkras framöver.