Den 62-åriga kvinnan sökte vårdcentralen och träffade distriktsläkaren den 2 oktober 2007 för orolig mage och ofrivillig viktnedgång.
Undersökningen gav inga patologiska fynd och provtagningen endast ett förhöjt kolesterolvärde. Patienten ordinerades simvastatin.
Patientens bukbesvär tilltog kraftigt med framför allt svullnad, och hon kontaktade distriktsläkaren igen en månad senare.


Läkemedelsbiverkan?
På grund av den information denne fick under telefonsamtalet misstänkte han läkemedelsbiverkan och bytte läkemedel, till pravastatin.
Patienten kontaktade sjukvårdsupplysningen den 25 december och uppmanades att söka sjukhuset akut. En utredningen visade att hon hade drabbats av äggstockscancer.
Hon anmälde distriktsläkaren för att ha fördröjt diagnosen.
Hon hävdade att hennes tillstånd kunde ha upptäckts mycket tidigare om distriktsläkaren hade gjort sin plikt i stället för att per telefon övertyga henne om att det handlade om läkemedelsbiverkningar och inget annat.


Hade varit överens
Ansvarsnämnden läste patientens journal och tog in yttrande av distriktsläkaren, som bestred att han gjort fel.
Han hänvisade till journalen och menade att patienten och han varit överens om de åtgärder som vidtagits. Han hävdade att patientens anmälan genomsyrades av ett missnöje som var förståeligt, men att hennes beskrivning av deras kontakter i form av besök och telefonsamtal i stora delar var främmande för honom.


Adekvat utredning gjordes
Han beklagade att rätt utredning inte startades vid patientens första besök, att rätt diagnos inte kunde ställas tidigt.
Men med ledning av de symtom som presenterades ansåg han att en adekvat utredning utfördes efter det första besöket den 2 oktober.
Om patienten senare valt att beställa en tid för ett återbesök i stället för en telefonkontakt, eller mer tydligt framställt vilken grad av buksvullnad det rörde sig om, skulle hon helt säkert ha beretts en tid för en ny undersökning på vårdcentralen samma dag, hävdade distriktsläkaren.


Vanlig biverkan
Ansvarsnämnden påpekar att magsmärta och gaser i magen är en vanlig biverkan av simvastatin, som patienten först ordinerats. Pravastatin kan ge liknande biverkningar men i lägre frekvens.
Distriktsläkaren hade redan vid första besöket noterat viktnedgång och kraftigt tilltagande magbesvär hos patienten, vilket borde ha lett till en ny förutsättningslös bedömning.
Att genom en telefonkontakt bedöma besvären som läkemedelsutlösta utan att ha träffat och undersökt patienten är således inte tillfredsställande.


Upptäcks i regel sent
Äggstockscancer upptäcks sällan innan den är långt framskriden på grund av sitt smygande förlopp.
För sin bristande utredning av patienten får distriktsläkaren en erinran.