Under en pressad eftermiddag togs fler än 50 patienter tillhörande samma grupp emot för vaccination mot tuberkulos och hepatit B. En av patienterna har anmält mottagningen till Ansvarsnämnden för fel i vården då hon ansåg att vaccinationen var rörig, med risk för sammanblandning av vacciner. Dessutom gavs vaccin från samma spruta till fler än en person, och uppdragningskanylen lämnades i vaccinampullen och användes flera gånger.
De två specialistläkarna som utförde vaccinationerna bestrider att de handlat felaktigt. De menar att en förväxling av tuberkulosvaccinet och hepatit B-vaccinet inte är möjlig eftersom sprutorna ser helt olika ut. Det håller Ansvarsnämnden med om.
Specialistläkarna förklarar också att det är lämpligt att låta uppdragningskanylen sitta kvar i vaccinflaskan när man strax ska dra upp fler doser eftersom det minskar risken för kontamination av vaccinet jämfört med om gummimembranet skulle perforeras flera gånger. Även här ger nämnden specialistläkarna rätt.

Specialistläkarna hävdar också att det är invändningsfritt att ge flera personer tuberkulosvaccin ur samma spruta men med individuell kanyl. Eftersom tuberkulosvaccinet ges intrakutant och injektionssprutan aldrig aspireras, vare sig vid byte av nål eller vid injektionen, kan patientsäkerheten inte ha påverkats, menar de.
Ansvarsnämnen anser emellertid att det är fel att använda samma spruta till mer än en person även om risken för överföring av smitta vid intrakutan vaccination är liten. De båda specialistläkarna tilldelas därför varsin erinran.