En tre och en halv vecka gammal pojke kommer till barnavårdscentralen med sin mamma. Modern har initierat besöket då hon är orolig över pojkens huvudform. BVC-sköterskan, som tycker att huvudomfånget ökat för mycket sedan föregående besök, hämtar distriktsläkare A för konsultation. Läkaren A ger lugnande besked; den ås hon kunde känna på pojkens huvud är säkert beroende av hur barnet legat i livmodern.

Vid sju veckors ålder kommer pojken tillsammans med sin mamma för en rutinkontroll på BVC hos läkare B. Läkare B gör samma iakttagelser som kollegan gjort för några veckor sedan. När pojken så kommer för sexmånaderskontroll på BVC undersöks han åter av läkare B, som då konstaterar att stora fontanellen är sluten och att pojken har en framskjutande panna. Remiss skrivs till barnkliniken där man ett par veckor senare ställer diagnosen prematur synostos av sutura sagittalis.
Modern har anmält både läkare A och läkare B till Ansvarsnämnden för felbehandling. Den operation som måste utföras kommer att utföras som en mer omfattande operation eftersom pojken är för gammal för den skonsammare metoden, något som modern är både missnöjd och ledsen över.
Båda läkarna bestrider anmälan. Läkare A minns inte konsultationen, och det finns inget journalfört. Ansvarsnämnden friar läkare A eftersom det var fråga om en hastig konsultation och ett rutinbesök ändå var inbokat några veckor senare.

Läkare B hänvisar till handboken Barnhälsovård där det enligt henne finns en passus om att sagittalsuturen ibland kan palperas som en »ås«, men att det kan vara en normalvariation som inte behöver föranleda någon åtgärd. Läkare B menar också att eftersom tillståndet inte är livshotande så ska kirurgi inte utföras så tidigt att själva ingreppet medför onödigt stora risker. Hon poängterar dessutom att inget remisstvång råder på den aktuella barnkliniken, utan att en förälder själv kan söka om det finns misstanke om sjukdom hos barnet.
Ansvarsnämnden däremot menar att även om barns huvudform kan variera mycket så måste man som konsultläkare på BVC ha kännedom om kraniosynostos. Prematur synostos av sutura sagittalis är visserligen ovanligt, men kännetecknen är karaktäristiska i form av bland annat en åsbildning över suturen, en avvikande skallform och ett onormalt ökat skallomfång. Vid sådana fynd ska man vara frikostig med remiss till specialistbedömning. Läkare B borde redan första gången hon träffade pojken ha remitterat honom till barnkliniken, alternativt själv gjort en ny bedömning redan efter 3–5 veckor. Ansvarsnämnden ger läkare B en erinran.