En kvinna i 70-årsåldern inkom till vårdcentralen med mycket svåra ryggsmärtor. Läkaren bedömde att det rörde sig om lumbago och ordinerade dextropropoxifen trots att hon visste att patienten också behandlades med karbamazepin.

Patienten har anmält läkaren till Ansvarsnämnden för felbehandling.
Läkaren bestrider att hon handlat fel. Hon nämner att apoteket inte hade Citodon hemma denna dag (det är fem mil till nästa apotek) och att hon ordinerade dextropropoxifen i så låg dos som möjligt. Läkaren skriver också att hon var medveten om risken för biverkningar.

Metaboliseringen av karbamazepin förlångsammas av dextropropoxifen. Ansvarsnämnden anser därför att kombinationen bör undvikas, men skriver ändå att samtidig behandling absolut inte är kontraindicerad. I så fall bör den utvärderas kontinuerligt för att möjliggöra nödvändiga dosjusteringar. Detta gjordes inte. Inte heller informerades patienten om risken med ordinationen. Det framgår inte av Ansvarsnämndens beslut om patienten drabbades av biverkningar och i så fall vilka.
Läkaren har enligt Ansvarsnämnden handlat oaktsamt och får en erinran. (HSAN 690/08)