Ordföranden i Stockholms läkarförening Thomas Flodin sitter också med i Läkarförbundets centralstyrelse, som tidigare under våren avgav sitt remissvar på Patientsäkerhetsutredningens betänkande (se LT nr 18/2009). Förbundets svar var i huvudsak positivt. Men vid ett möte med Stockholms läkarförenings styrelse sa Aud Sjökvist, generaldirektör för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), att läkarna har anledning att vara oroliga över betänkandet. Och i alla fall Thomas Flodin tycks ha tagit intryck av Aud Sjökvist och HSANs kritiska remissvar (se LT nr 18/2009), för nu säger han att det var synd att förbundet inte sett svaret från HSAN i förväg.
– Jag hade gärna sett att vi hade haft ert remissvar innan vi formulerade oss, för du har pekat på en del brister som vi har missat, sa Thomas Flodin till Aud Sjökvist när de träffades i förra veckan.
Thomas Flodin säger att HSANs svar kanske kunde ha berikat Läkarförbundets svar. Han preciserar att det framför allt gäller frågan om möjligheten att överklaga beslut från Socialstyrelsen om eventuell kritik mot yrkesutövare. Enligt betänkandet ska någon sådan möjlighet inte finnas, vare sig för den som anser sig drabbad av fel i vården eller för den som kritiseras.
I Läkarförbundets remissvar poängteras att om Socialstyrelsen anser att en yrkesutövares handläggning inte varit optimal så är det »angeläget att Socialstyrelsen i sitt beslut uttrycker sin kritik mot yrkesutövarna med försiktighet eftersom styrelsens beslut i dessa fall inte kan överklagas«.
– Ur rättssäkerhetssynpunkt skulle det nog ändå vara bra med en oberoende instans med möjlighet att överklaga, säger Thomas Flodin.
Utredningarna hos Socialstyrelsen kommer också att omfattas av en strängare sekretess än vad som är fallet vid dagens HSAN-utredningar. Aud Sjökvist sa att man kanske som läkare i förstone kan tycka det verkar skönt, men vid närmare eftertanke är det bättre för alla med en så öppen process som möjligt. Det håller Thomas Flodin med om.
– Det är inte bra om transparensen försvinner. Det kan innebära att man upplever att det försiggår något man inte kan påverka.
I Läkarförbundets svar resoneras om nödvändigheten av att »processen i sin helhet inger förtroende hos allmänheten« eftersom det annars finns en risk att missnöjda patienter vänder sig till polisen eller allmän domstol med sin anmälan. Det är också något som HSAN pekat på när det nu föreslås att fokus flyttas från individers misstag till systemets brister.
Både Aud Sjökvist och Thomas Flodin tror det blir svårt att genomföra betänkandets förslag utan kompletterande utredningar. Thomas Flodin säger att han känner till politiker som tycker att förslaget drivit frågan bort från individansvar för långt, men vill inte nämna vilka politiker det skulle vara.
Thomas Flodin försvarar emellertid Läkarförbundets remissvar eftersom man framhållit vikten av utvärdering och omprövning av de förändringar som görs utifrån förslagen i betänkandet.
– Vårt remissvar är inte dåligt men vi kanske kunde ha betonat en del saker som fanns i HSANs remissvar.