Förebild för Operation Life, som startade i april 2007, var den omtalade amerikanska patientsäkerhetskampanjen »Save 100 000 lives«. Man räknade om de amerikanska talen till danska förhållanden, höjde ambitionen en aning, och fastställde målet att rädda 3 000 liv på två år.
Nu har kampanjen precis avslutats, och totalresultatet blir klart först i sommar. Vad man vet i dag är att det från kampanjstarten till december 2008 inträffade 1 510 färre dödsfall än förväntat på de danska sjukhusen, jämfört med situationen innan Operation Life startade.
– Tendensen pekar mot ett slutresultat på nära 2 000 räddade liv. Det säger Beth Lilja, gynekolog och sekretariatschef för Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som tillsammans med finansiären TrygFonden står bakom Operation Life. Sällskapet är ett oberoende forum för både vårdgivare, yrkesorganisationer, patientorganisationer och andra aktörer inom vården, och har tagit en rad uppmärksammade initiativ för att öka patientsäkerheten.
Även om man inte nått ända fram till slutmålet, tvekar inte Beth Lilja att beteckna Operation Life som en succé:
– Inledningsvis fanns en stor skepsis och vi förde långa diskussioner innan vi satte igång, säger hon. Men i dag, när jag ser allt som har hänt, tvivlar jag inte på att vi gjorde rätt.
– Det går naturligtvis inte att vetenskapligt bevisa något orsakssamband mellan kampanjen och antalet räddade liv – lika lite som man kan göra detta för en trafiksäkerhetskampanj. Men för mig är det uppenbart att åtgärderna i Operation Life har haft effekt.
– Sjukhusvården i Danmark har definitivt blivit säkrare sedan 2006. Nästan oavsett vilken patientkategori man tittar på, så är det färre som dör på de danska sjukhusen i dag än före kampanjen.

Antalet räddade liv beräknas med så kallade HSMR-tal, ett mått som utvecklats i England och som har anpassats till danska förhållanden. HSMR-talet mäter, enkelt uttryckt, antalet dödsfall inom 30 dagar efter inläggningen på sjukhus i förhållande till det förväntade; om dödsfallen är lika många som förväntat blir HSMR-talet 100. Utgångsvärdet i Danmark är genomsnittet för hela landet 2006, det sista året före Operation Life.
År 2008 var HSMR-talet för hela Danmark 96. Det innebär att sjukhusdödligheten det året var fyra procent lägre än 2006.
Men skillnaderna är stora mellan olika sjukhus och regioner. Detta har orsakat många missförstånd, inte minst i media, förklarar Kristian Antonsen, en av de läkare som engagerat sig i Operation Life. Han är chefsöverläkare för anestesienheten vid Nordsjällands Hospital, som omfattar centralsjukhuset i Hillerød och de mindre sjukhusen i Helsingör och Fredrikssund.

– HSMR är en bra metod, men den kan inte användas för jämförelser mellan olika sjukhus, säger han. Förutsättningarna skiljer sig, både när det gäller sjukhusens specialiteter och hälsoläget i upptagningsområdet. Men när nya siffror offentliggörs kommer det osvikligen tidningsrubriker som »Risken att dö högst på Hospital X« – utan att nämna att det är där de svåraste fallen behandlas.
– Däremot passar HSMR bra för att följa utvecklingen på ett enskilt sjukhus. Här på Nordsjällands Hospital startade vi på 97 år 2006, och har kommit ner till 87 nu. Då vet vi att vi är på rätt väg. Nu går vi vidare med mer detaljerade mortalitetsanalyser och analyser av olika diagnosgrupper, för att hitta fler problem som vi kan rätta till.

När Nordsjällands Hospital fick frågan om att delta i Operation Life, var det naturligt för Kristian Antonsen att ställa upp och arbeta i styrgruppen på sjukhuset. Han är sedan länge engagerad i patientsäkerhetsfrågor, och flera av de centrala områdena i kampanjen berör dessutom intensivvården, som ligger under hans enhet. Men målet att rädda 3 000 liv hade han till en början lite svårt för:
– Det kändes väldigt amerikanskt och oskandinaviskt att komma med sådana bombastiska löften, säger han. Många reagerade med misstro.
– Själv var jag ambivalent. Men i dag kan jag konstatera, att Operation Life skapat mer fokus på patientsäkerhet än något annat projekt. För tre år sedan, innan kampanjen startade, fanns inte alls detta fokus på patientsäkerhet i Danmark.
För att nå målet erbjuder Operation Life sex så kallade paket, som vart och ett består av ett antal evidensbaserade åtgärder inom ett visst område: läkemedelsavstämning, hjärtinfarkt, respirator, sepsis, central venkateter och mobilt akutteam.
På sjukhuset i Hillerød har man valt att implementera alla dessa sex paket. Bland annat har man inrättat ett mobilt akutteam; en läkare och en sjuksköterska från IVA rycker ut direkt vid larm från någon annan avdelning, om en patient får akuta problem med till exempel andning eller puls.
Modellen kommer från USA och används bland annat på några sjukhus i Sverige. I Danmark introducerades mobila akutteam först med Operation Life, men i dag finns de redan på 16 danska sjukhus. Erfarenheterna från Hilleröd är mycket positiva, berättar Kristian Antonsen:
– Vi ser en nedgång i antalet hjärtstopp på Hillerød, även om förändringen ännu inte är statistiskt säkerställd. Personalen på de andra avdelningarna känner sig också tryggare, när de vet att de kan få hjälp i akuta situationer.

Respiratorpaketet består av sex skenbart enkla rutiner, bland annat profylax mot blodpropp och att man ska försöka väcka patienten en gång om dagen. Går man ut på en intensivvårdsavdelning och frågar, skulle de flesta säga att de redan följer dessa rutiner. Men det gör de inte i praktiken, säger Kristian Antonsen:
– Vi tror att vi gör rätt, men det gör vi inte. Den stora utmaningen i Operation Life är att förändra praxis, och göra det på ett varaktigt sätt. Motivationen är ofta hög i början, men när man flyttar fokus är det lätt att glömma och återgå till hur man alltid har gjort.
– För att hålla intresset vid liv är det viktigt att mäta det vi gör och att kommunicera resultaten. På Hillerød har vi till exempel på ett år lyckats minska genomsnittstiden i respirator med 22 procent, eller med mer än ett dygn. Underlaget är ännu för litet för att kunna visa att detta lett till lägre mortalitet, men från andra studier vet vi att kortare tid i respirator ger mindre risk för följdsjukdomar.
– När vi uppnått sådana resultat berättar vi om det i nyhetsbrev och på affischer, bjuder avdelningen på tårta och så vidare. Det gäller att hitta på olika gimmicks för att hålla intresset vid liv.
Operation Life avslutades officiellt i slutet av april i år, men tanken är att de förändringar som introducerats ska bli bestående. De danska regionerna ska även fortsättningsvis använda HSMR-tal som ett mått på patientsäkerheten. Och mortalitetsanalyserna, där man granskar ett urval av journaler efter avlidna patienter, ska fortsätta:
– Alla sjukhus som har gjort mortalitetsanalyser har identifierat dödsfall som hade kunnat förebyggas, framhåller Beth Lilja. Operation Life var uppbyggt runt de sex åtgärdspaketen, men på många sjukhus har man även gjort andra förändringar – inte minst för att man har fått tillgång till dödlighetstalen och analyserat orsakerna.

Operation Life-aktiviteter på sjukhusen kan få stöd under ett år till, men på Dansk Selskab for Patientsikkerhed planerar man redan nästa stora kampanj. Där ska man välja ut två till fem sjukhus som ska få stöd att genomföra omfattande och varaktiga förändringar. Tanken är att de ska bli modellsjukhus för kvalitet och patientsäkerhet, och att modellen sedan ska spridas till fler sjukhus.
Det ekonomiska stöd som erbjuds är inte särskilt stort, men det är ändå inte svårt att hitta sjukhus som vill vara med, säger Beth Lilja:
– Många tycker att det låter spännande. Ofta är det inte ekonomiska resurser som sjukhusen saknar mest. Engagemang hos ledningen är däremot nödvändigt och något som aldrig kan ersättas.


Det mobila akutteamet – här Mette Østergaard, överläkare vid IVA på sjukhuset i Hillerød – rycker ut. Foto: Ola TorkelssonSiffrorna för den danska patientsäkerhetskampanjen fram till nu.»Den stora utmaningen i Operation Life är att förändra praxis, och göra det på ett varaktigt sätt«, säger Kristian Antonsen. Foto:Ola TorkelssonMette Østergaard, överläkare vid IVA, och Anne Marie Kodal, sjuksköterska IVA, från akutteamet på sjukhuset i Hillerød. Foto: Ola Torkelsson