En specialistläkare i 60-årsåldern har enligt egen utsago använt sig av homeopati i mer än 20 års tid. För drygt tre år sedan beslutade Ansvarsnämnden efter en anmälan från Socialstyrelsen om treårig prövotid för läkaren utifrån bedömningen att han systematiskt använt sig av »en läkekonst som inte ryms inom vad som i Sverige betraktas som vetenskap och beprövad erfarenhet« (HSAN 2961/04).
Under den treåriga prövotiden har Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet upprepade gånger kommit överens om tidpunkt för besök på läkarens mottagning för genomgång av hans fortsatta verksamhet. Inför varje sådant tillfälle har det emellertid kommit ett läkarintygat meddelande till tillsynsenheten om att specialistläkaren insjuknat och att mötet måste ställas in.
Den enda åtgärd Socialstyrelsens tillsynsenhet genomfört under prövotiden är en receptkontroll via Apoteket AB. Vid den framkom inget oegentligt och Socialstyrelsen har valt att avskriva ärendet från vidare handläggning.
­– Vi kan inte fortsätta granskningen utan måste avsluta prövotiden, säger Knut Mårfelt, jurist på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Örebro.
Men han säger att det finns möjlighet att Socialstyrelsen öppnar ett nytt ärende om specialistläkarens verksamhet:
– Vi har funderingar på hur vi ska följa upp honom fortsättningsvis.
Under de tre åren har specialistläkaren överklagat Ansvarsnämndens beslut om prövotid till länsrätten, som dock delade nämndens bedömning. Därefter har han sökt, men nekats, prövningstillstånd hos kammarrätten. Han har överklagat kammarrättens beslut, och fått prövningstillstånd hos Regeringsrätten. Socialstyrelsen är positiv till att saken prövas och skriver i ett yttrande till Regeringsrätten att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att denna fråga prövas av högre rätt.
I klartext innebär det att man hoppas på ett prejudikat.
­– Vi har inga rena prejudikatsfall som visar hur långt en läkare kan gå när det gäller behandling med alternativmedicin, säger Knut Mårfelt, och fortsätter:
­– Det finns ju en del klurigheter, till exempel vilket genomslag europeisk rätt har och vad som egentligen ingår i vetenskap och beprövad erfarenhet, något som ytterst domstolar måste fatta beslut om.
Att ärendet nu prövas i Regeringsrätten betyder att den tar ställning till huruvida det var rätt av kammarrätten att avslå hans begäran om prövning där. Fastslår Regeringsrätten kammarrättens beslut avser specialistläkaren att vända sig till Europadomstolen. Bifaller Regeringsrätten specialistläkarens överklagan så måste kammarrätten ta sig an saken, om inte Regeringsrätten beslutar att själv göra det.
Regeringsrättens beslut väntas komma under maj månad.Socialstyrelsen hoppas få ett domstolsbeslut om var gränsen för vetenskap och beprövad erfarenhet går i ett ärende som rör homeopati.