Patientsäkerhetsutredningen föreslår att ett nationellt centrum för att driva patient säkerhetsfrågor ska inrättas i Sverige. Men det är ännu inte klart hur ett sådant centrum ska se ut eller om det verkligen blir av.
Ett av förslagen från den svenska Patientsäkerhetsutredningen, som lades fram i december, är att ett nationellt patientsäkerhetscentrum ska inrättas. Sverige behöver ett nationellt forum med tydligt uppdrag att vara en koordinerande, inspirerande och pådrivande aktör på patientsäkerhetsområdet, skriver utredaren.

Patientsäkerhets-
utredningen hann inte bli klar med frågan hur det nya centrumet ska organiseras, utan vill att en ny utredning ska lägga förslag om detta. Men man betonar att centrumet bör vara en självständig organisation, inte en del av en myndighet. I utredningen redovisas modeller från några andra länder, bland annat Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Många av remissinstanserna ställer sig i princip positiva till förslaget om ett nationellt patientsäkerhetscent­rum i Sverige; det gäller bland andra Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Vårdförbundet. LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, vill att regeringen snarast startar en organisationsutredning så att detta patientsäkerhetscentrum kan förverkligas; centrumet ska vara oberoende och bör inte inordnas under exempelvis Socialstyrelsen, skriver LÖF.
Några remissinstanser är dock tveksamma till förslaget. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, vill att nyttan för vårdaktörerna ska belysas bättre, medan Carema ställer sig tveksamt till behovet av ett nationellt patientsäkerhetscentrum.

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm (bilden) deltog som expert i Patientsäkerhetsutredningen:
– Ett svenskt patientsäkerhetscent­rum kan bli viktigt, men det beror på hur det utformas, säger hon. Vi hittade inte riktigt rätt roll för det under utredningsarbetet.
– Det danska systemet fungerar bra där. Men sjukvården i Sverige är annorlunda organiserad, och vår lösning måste vara anpassad till svenska förhållanden.

Något besked från regeringen om en ny organisationsutredning har ännu inte kommit. Parallellt har Eva Nilsson Bågenholm också deltagit i ett par informella möten mellan olika vårdaktörer, där man diskuterat hur ett nationellt patientsäkerhetscentrum skulle kunna se ut. De samtalen kommer att fortsätta, säger hon.