En läkare som blir anmäld till HSAN eller inblandad i en av Socialstyrelsens utredningar kan ha god hjälp av att ringa och prata med Läkarförbundets medlemsrådgivning. En av dem som ibland har telefonjour är juristen Tomas Hedmark.
– De som blivit anmälda är oroliga och vet inte riktig hur handläggningen går till, säger han.

Enligt Tomas Hedmark är en vanlig missuppfattning att en patientanmälning till HSAN skulle kunna innebära att legitimationen dras in. Men HSAN kan enbart besluta att delegitimera en läkare, eller annan legitimerad sjukvårdspersonal, efter begäran från Social­styrelsen. Om en patient anmäler en läkare för fel i vården kan HSAN besluta om en disciplinpåföljd; en varning eller erinran. Men risken är ganska liten, inte ens var tionde anmälan resulterade i någon påföljd i fjol.
– HSAN kan heller inte utvidga en anmälan till andra personer, säger Tomas Hedmark och förklarar:
– Om patienten anmäler distrikts­läkaren och den personen gjort helt rätt medan röntgenläkaren i bakgrunden har gjort en missbedömning, då kan HSAN inte titta på röntgenläkarens agerande.
Tomas Hedmark eller hans kolleger i telefonslussen resonerar om ärendet tillsammans med den anmälda läkaren och hänvisar även till förbundets broschyr »Om jag blir anmäld«. Den innehåller en beskrivning av processen och flera konkreta råd, till exempel vad man ska tänka på i sina svar till myndigheterna. Oftast nöjer sig medlemmen med telefonkontakten och den skriftliga informationen.

I cirka 150 ärenden om året ger Läkarförbundets jurister mer omfattande stöd för den som är föremål för en HSAN-anmälan eller en av Social­styrelsens utredningar. Då skickar medlemmen in all skriftlig dokumentation i fallet och förbundsjuristen går igenom ärendet och kan hjälpa till att formulera inlagor.
– De är lite mer komplicerade än ett genomsnitt av HSAN:s ärenden, säger Tomas Hedmark.
Bland annat nämner han återkallelse av legitimation, något som drabbade 10 läkare förra året.
– En stor andel av dem som är utsatta för en sådan process hör av sig till oss, säger Tomas Hedmark.
– Men alla kanske inte är medlemmar i förbundet och det är ju bara våra medlemmar som får den här servicen, förstås.

Enligt uppgifter från HSAN har det blivit vanligare att muntlig förhandling begärs, men det är inget som Tomas Hedmark rekommenderar.
– HSAN brukar gå med på muntlig förhandling om ärendet gäller återkallelse av legitimation, prövotid eller indragen förskrivningsrätt. Men vårt generella råd är att man ska vara försiktig med att begära muntlig förhandling, ofta är det lättare att uttrycka sig klart och tydligt skriftligen. I en muntlig förhandling kanske man inte hinner tänka igenom svaren riktigt ordentligt.
Tomas Hedmark säger att Läkarförbundet aldrig jämfört om till exempel HSAN:s beslut skulle bli fördelaktigare för de läkare som fått stöd av Läkarförbundets jurister. Han tror att stödet från förbundet är viktigast för dem som redan har fått en disciplinpåföljd och överklagar, eller där Socialstyrelsen anmäler läkare till HSAN.
– Då kan vi ta in ett utlåtande från en konsultationsläkare när det gäller den medicinska bedömningen.

Om konsultationsläkaren bedömer att handläggningen av patienten skötts korrekt utgör det en viktig inlaga för den anmäldas sak i HSAN, eller i Länsrätten om det är ett överklagande.
– Det tror jag kan vara väldigt bra, säger Tomas Hedmark.
Men han säger också att det faktiskt bara är i ungefär hälften av fallen som konsultationsläkarutlåtandet stödjer medlemmens handläggning, helt eller delvis.
– Det är inte ovanligt att konsultationsläkaren delar HSAN:s uppfattning att ett fel är begånget. Och då får man nöja man sig med det, vi letar inte efter någon ny konsultationsläkare för att hitta någon som är på den anmäldas sida.

Okej att skicka journalkopior till förbundet

Kopior på journalhandlingar och andra vanligtvis sekretessbelagda patientuppgifter får skickas till Läkarförbundet (eller annat ombud/biträde) i anmälnings­ärenden.
Det undantaget från sjukvårdssekretessen finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kap 10, 10 §.

Läs mer:

Skriften »Om jag blir anmäld« kan laddas ned på Läkarförbundets webbplats http://www.slf.se under Läkarrollen/Läkares ansvar.