Journalanteckningar ska vara införda i journalen senast efter två dygn. Det slog Socialstyrelsen fast i fjol efter en inspektion på akutkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (44-9129/08). Utifrån det kan en vårdgivare fastställa tidsmarginaler med hänsyn tagen till olika verksamheters behov av information och krav på patientsäkerhet.
Det skriver Socialstyrelsen apropå ett brev från Västerbottens läns landsting där landstingsdirektören redogör för svårigheter att få journaler signerade i tid.

I brevet framkommer att det ibland dröjer två veckor eller mer innan jour­-
na­lanteckningar signeras eller ens förs in i patientjournalen, men att arbete pågår med att minska diskrepansen mellan Socialstyrelsen anvisningar och det faktiska läget. Bland annat har man övervägt automatlåsning av journaler efter två veckor. Detta var emellertid inte genomförbart eftersom påbörjade, men ej slutförda, journalanteckningar inte alls skulle kunna vare sig slutföras eller signeras då.
Socialstyrelsen skrivet i sitt beslut att förhållandena inte är förenliga med kraven på patientsäkerhet. Landstinget uppmanas att fastställa rutiner för att se till att anteckningar förs in i patientjournaler så snart som möjligt i enlighet med bestämmelserna i patientdatalagen (3 kap 9 §). Dessutom måste landstinget skapa rutiner för att säkerställa att uppgifter som förts in i patientjournalen låses senast 14 dagar efter införandet.