Efter det att Karolinska universitetssjukhuset infört ett enhetligt datoriserat journalsystem, TakeCare, ökade andelen korrekta läkemedelsjournaler betydligt. Det visar en jämförelse år 2008 av pappersjournaler och datoriserade journaler. Bland pappersjournalerna var endast 8,5 procent helt korrekta, medan motsvarande andel bland datoriserade journaler var 74 procent.
Men vid en uppföljande studie 2009 hade andelen helt korrekta datoriserade läkemedelsjournaler minskat till 62 procent. Då hade samtliga kliniker på Karolinska universitetssjukhuset övergått till TakeCare. Nu finns det beslut om att alla sjukhus inom Stockholms läns landsting, liksom landstingets primärvård, ska införa systemet.
– I uppföljningsstudien varierade siffran för andelen korrekta journaler mellan 48 och 72 procent. Det som oftast saknades var läkarsignatur för det aktuella vårdtillfället och att det förekom flera giltiga ordinationer för samma läkemedel, sade Stina Fransson Sellgren, ställföreträdande omvårdnadschef på Karolinska universitetssjukhuset, när granskningen redovisades på Patientsäkerhetskonferensen i början av februari.
– Det finns exempel på allvarliga händelser som en följd av dessa brister. Bland annat fick en patient läkemedlet Waran på kvällen på en klinik men flyttades sedan till en annan klinik, där han ordinerades Waran på morgonen. Den gamla ordinationen hängde kvar vid sidan av den nya, och det tog inte många dagar innan patienten drabbades av blödningar.
I uppföljningsstudien 2009 granskades 860 läkemedelsjournaler. Bland de olika delmomenten återfanns korrekt uppgift om tidpunkt för läkemedelsadministration i 89 procent av de datoriserade journalerna, om korrekt läkemedelsdosering i 91 procent och om korrekt beredningsform i 97 procent av journalerna.

– De datoriserade läkemedelsjournalerna ser mer komplicerade ut än de gamla pappersjournalerna. Men jag har förstått att inte minst sjuksköterskorna tycker de är bättre och lättare att arbeta med. Utifrån intervjuer vi tidigare gjort uppfattade många användare att informationen i pappersjournalen ofta var otydlig, att ordinationerna inte var korrekta och att det saknades en inbyggd säkerhet, sade Stina Fransson Sellgren.
– Det som fungerar sämst med det nya systemet är signering av läkare vid aktuellt vårdtillfälle och därför är det viktigt med en läkemedelsavstämning vid varje övergång i vårdprocessen.