En 23-årig kvinna, gravid i vecka 15, sökte mödravårdsmottagning för trötthet och smärta i nedre delen av buken. En gynekolog undersökte kvinnan och fann att allt verkade normalt i förhållande till graviditetens längd. Gynekologen gjorde också ett vaginalt ultraljud som visade på ett levande foster med normal hjärtaktivitet.
När patienten en knapp månad senare, i graviditetsvecka 18, genomgick rutinultraljudsundersökning visade det sig att hon väntade tvillingar.
Patienten har anmält gynekologen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att hon inte såg att det var frågan om en tvillinggraviditet.

Gynekologen uppger att syftet med den tidiga ultraljudsundersökningen var att konstatera intrauterint levande foster. Enligt gynekologen uppgav inte patienten vid det tillfället att hon var orolig för att det skulle vara en tvillinggraviditet.
HSAN har tagit del av patientjournalen där det framgår att den 23-åriga kvinnan blev ledsen när hon fick reda på att hon väntade tvillingar och orolig för hur hon skulle klara av detta.
HSAN skriver att den undersökning i vecka 15 som anmälan handlar om inte gjordes för att ersätta den rutinmässiga ultraljudsundersökningen av en gravid kvinna som normalt görs först i vecka 18. Enligt HSAN är det inte visat att patientens liv och hälsa skulle utsatts för fara enbart genom att hon inte fick veta att hon väntade tvillingar redan i vecka 15.
Därför kan det enligt HSAN inte styrkas att gynekologen brustit i någon skyldighet som haft betydelse för säkerheten i vården. Men två av nämndens ledamöter anser att man vid en ultraljudsundersökning i vecka 14–15 inte kan undgå att se att det är frågan om en tvillinggraviditet. De drar slutsatsen att undersökningen därför måste ha varit inkomplett och menar att det inte är acceptabelt, även om syftet med undersökningen endast var att bedöma om fostret var livsdugligt. Trots att dessa två ledamöter anser att gynekologen borde åläggas en erinran har HSAN lämnat anmälan utan åtgärd.