Det framgår av en attitydundersökning om patientsäkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården som EU-kommissionen låtit göra.
När det gäller egna erfarenheter av vårdskador är förhållandena dock omvända. I Sverige svarade nästan hälften att de själva eller en familjemedlem hade erfarenhet av en negativ händelse i vården, medan endast 16 procent av grekerna hade sådana erfarenheter.
I Österrike är det endast cirka var femte som tror att patienter kan skadas av vården, det är också endast 12 procent som uppger att de eller någon i familjen varit med om en negativ vårdhändelse.
Av de vårdskador som skulle kunna uppstå tror flest européer (cirka 60 procent) på sjukhusinfektioner samt felaktig, missad eller försenad diagnos.
På Cypern, där många tror på stor sannolikhet för vårdskador, tror man också i hög grad på ovan nämnda skador/misstag. Men tre av fyra cyprioter tänker sig också att vårdskador skulle kunna inträffa i samband med kirurgi.