En 64-årig kvinna sökte akut på sin vårdcentral för plötsligt uppkommet känselbortfall i vänster fot samt gång­svårigheter i vänster ben och fot. Hon undersöktes av läkare, som inte fann något avvikande i status och beslöt att avvakta. Följande dag sökte patienten på en annan vårdcentral, där hon undersöktes och remitterades akut till sjukhus. Magnetkameraundersökning på­visade en infarkt i talamus.

Patienten har anmält läkaren på den
första vårdcentralen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Läkaren bestrider att han handlat felaktigt, då patientens neurologiska status var utan anmärkning förutom ett subjektivt känselbortfall i vänster fot. Inga gång­svårigheter iakttogs. Han menar att det därför var rimligt att avvakta och be patienten återkomma nästa dag om besvären inte gått över. En sjuksköterska som träffade patienten vid besöket har också inkommit med en skrivelse, där hon bland annat anger att patienten kunde gå helt obehindrat.
HSAN anser dock att anamnesen på plötslig känselnedsättning i benet och gångsvårigheter i sig borde ha föranlett akut remiss till sjukhus för bedömning med avseende på stroke. Att läkaren inte ordnat detta gör att nämnden tilldelar honom en varning.