Svenska forskare med olika grundutbildning och som studerar patientsäkerhet från olika aspekter ska kunna mötas och utbyta kunskap och idéer i ett nytt nätverk. Det finns även planer att starta en nordisk vetenskaplig tidskrift i ämnet.

– Egentligen är all klinisk forskning som syftar till att förbättra vården patientsäkerhetsforskning. Men det har utkristalliserat sig som ett specifikt område just på grund av det tvärvetenskapliga angrepps­sättet.
Det säger Isis Amer-Wåhlin, läkare och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet. För ett par veckor sedan drog hon igång ett svenskt patientsäkerhetsforskningsnätverk tillsammans med andra forskare, institutioner, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård, inklusive läkemedels- och medicinteknikområdet.
– Socialstyrelsen och LIF, de forskande läkemedelsbolagen och representanter för medicintekniska branschen – det är viktigt att ha med sig alla aktörer i hälso- och sjukvården även om inte alla jobbar med forskning.

Idén med ett svenskt nätverk föddes ur det nordiska nätverk som nyligen bildats. För att fånga upp de forskare som finns i de olika länderna behövs också nätverk på nationell nivå. Syftet med ett nätverk är att underlätta för forskare att samarbeta. Isis Amer-Wåhlin menar att nätverket fyller ett tomrum eftersom det fram till nu saknats en strategisk grupp som hanterar kunskap, verktyg och metoder på området och som också arbetar med utvärdering och utveckling av verktygen.
– Men ett nätverk ger ju också en möjlighet för oberoende enskilda forskare att knyta kontakter med varandra, säger Isis Amer Wåhlin som tills vidare fungerar som sammankallande i det svenska nätverket.

I nuläget nosar nätverket på två alternativa vägar: antingen att gå in som en vetenskaplig undergrupp i Svenskt forum för vårdkvalitet, som är en tvärprofessionell förening, eller att skapa en helt fristående organisation. Ännu har man ingen säkrad finansiering av verksamheten.
I det nordiska patientsäkerhetsforskningsnätverket finns enligt Isis Amer-Wåhlin också en vilja att starta en nordisk engelskspråkig tidskrift för kvalitet och säkerhetsforskning,
– Man skulle kunna närma sig en redan etablerad tidskrift, till exempel i public health, eller olika specialitetstidskrifter, och diskutera temanummer med fokus på säkerhetsfrågor, säger Isis Amer-Wåhlin och fortsätter:
– Problemet är att vi gör saker mycket i stuprör: jag publicerar i mina obstetriska tidskrifter och Hans Rutberg [chefläkare i Linköping, red:s anm] i sina anestesiologiska, och det kommer inte alla till godo.
Isis Amer-Wåhlin säger att det är just behovet att sprida tvärvetenskaplig forskning, något hon tycker är svårt att få accepterat i »vanliga« tidskrifter, som ligger bakom planerna på att starta en särskild tidskrift för patientsäkerhetsforskning.

Vid den första svenska nätverksträffen kom man, enligt Isis Amer-Wåhlin, överens om att göra en inventering av den patientsäkerhetsforskning som bedrivs i Sverige just nu. Det gäller till exempel studier av rapportering och händelseanalyser, studier av säkerhetsattityder och säkerhetsklimat i olika verksamheter, jämförelser mellan patient-
skaderegister och/eller kvalitetsregister och lex Maria-anmälningar, studier av om simulatorträning ger någon effekt och hur beslut fattas i akuta medicinska situationer.
– Kokar man ner det så handlar patientsäkerhet om kommunikation och förhållningssätt till varandra – non-technical skills – och som vi i sjukvården bara precis har börjat nosa på.


Isis Amer-Wåhlin ligger bakom den så uppmärksammade STAN-studien som i mitten av september slutligen friades från anklagelserna om forskningsfusk. Just nu är hon involverad i ett projekt som handlar om hur beslut fattas i eskalerande förlossningssituationer.