En 76-årig man opererades på förmiddagen av en ortoped för spinal stenos. Patienten hade inte haft några motoriska bortfall preoperativt, men åtta timmar efter operationen noterades paraplegi. Jourhavande läkare tillkallades, men efter kontakt med först bakjour och sedan den opererande ortopeden beslöt man att avvakta till morgonen därpå, då ortopeden antog att förlamningen kunde bero på lokalbedövning som lagts i operationssåret. Paraplegin kvarstod emellertid på morgonen, och en MR-undersökning beställdes och utfördes under eftermiddagen. Undersökningen visade en epiduralblödning med ryggmärgskompression. Reoperation inleddes fyra timmar senare. Då hade en permanent skada uppkommit.
Patienten har anmält ortopeden till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
Ortopeden beklagar sitt beslut att avvakta, vilket lett till fördröjning av operationen.
HSAN är mycket skarp i sin formulering och skriver att om en patient är paraplegisk efter en ryggoperation så måste i första hand blödning uteslutas som orsak, och det måste ske snabbt eftersom det tryck som blödningen utövar på ryggmärgen måste avlägsnas inom ett dygn och sannolikt ännu skyndsammare.
Enligt HSAN borde ortopeden låtit göra en akut MR-undersökningen redan operationsdagens kväll och sedan opererat akut. Fanns det inte tillgång till MR nattetid skulle ortopeden opererat ändå. HSAN skriver: »Åtgärden att öppna operationssåret för att försäkra sig om att det inte var en blödning som var orsak till paraplegin, alternativt utrymma en påträffad blödning var en enkel åtgärd, som varje bakjour i ortopedi måste kunna utföra.« HSAN anser att även om en reoperation innebär en viss ökad infektionsrisk får detta inte förhindra den betydligt viktigare åtgärden att återfå nervfunktion. Att som ortopeden nu besluta sig för att avvakta utan att använda tiden till vidare diagnostik anser HSAN vara helt förkastligt, då tiden är en så viktig faktor för om man med en reoperation ska lyckas med att häva paraplegin. Ortopeden får en varning.
Händelsen har också varit föremål för en lex-Maria-anmälan. Av utredningen framgår att kliniken har slutat använda lokalbedövning lokalt i såret för smärtlindring vid ryggkirurgi för att inte den neurologiska bilden ska grumlas. Socialstyrelsen är inne på samma linje som HSAN och menar att en så passiv handläggning som var fallet är oacceptabel. Socialstyrelsen fattade beslut 27 november 2009. (Soc 41-9803/2009)