Socialstyrelsen gjorde hösten 2010 en tillsyn av vårdgivarnas arbete med vårdhygien, en uppföljning av undersökningen från 2006. Tillsynen omfattade en enkät till landets samtliga landsting samt 56 inspektioner på olika vårdenheter.
Enligt svaren på enkäten så uppfyllde 11 av 21 landsting inte de krav på dokumentation som Socialstyrelsen ställer, krav som är ställda utifrån lagstiftning. Den vanligaste bristen var att det saknades ett dokumenterat uppdrag för vårdhygienfunktionen.
Vid 19 av 20 vårdcentraler gjordes ingen uppföljning efter rapporterade vårdrelaterade infektioner som uppstått på vårdcentralen. »Anmärkningsvärt« kommenterar Socialstyrelsen i rapporten, och tillägger: »I vart fall inte så att det kom till personalens kännedom«.
– Det var de svar vi fick av personalen vid inspektionerna, säger projektledaren Göran Mellbring.
Bristen på uppföljning av vårdrelaterade infektioner gällde även vid flera medicinkliniker och vid hälften av de studerade kirurgklinikerna.
I två landsting hade man inte tillgång till vårdhygienisk expertis fullt ut inom primärvården, något som betecknas som oacceptabelt. Men samtliga landsting hade sektioner med sådan expertis.
Tillsynen visar dock att förbättringar för att förebygga vårdrelaterade infektioner har gjorts sedan 2006: Samtliga sjukhuskliniker och 13 av 20 vårdcentraler hade återkommande kontroller av att basala hygienregler följdes, och samtliga kliniker hade registrering av vårdrelaterade infektioner – något som dock saknades på några vårdcentraler.
Enligt rapporten är vårdrelaterade infektioner och spridning av antibiotikaresistenta bakterier ett ökande problem, och att brister i ledningssystemet skapar otydlighet. I det fortsatta arbetet kommer Socialstyrelsen därför att fokusera sin tillsyn på vårdgivarnas ledningssystem, avslutar man.