Läkaren som undersökte patienten noterade ett biljud på lungan på den sidan där patienten angav besvär. En röntgenundersökning genomfördes men inget onormalt påträffades. Patienten kunde även dricka vatten utan anmärkning och skickades hem till sitt boende där personalen uppmanades vara observant på eventuell feber och hosta. Nästa morgon fick patienten upp äppelbiten.
Mannen har inkommit med ett klagomål till Socialstyrelsen angående felaktig behandling. Verksamhetschefen har i sitt yttrande till Socialstyrelsen skrivit att en bronkoskopi borde utförts, alternativt att patienten skulle lagts in för observation, eftersom såväl anamnes som auskultation visade att det kunde finnas en äppelbit i ena lungan. Socialstyrelsen håller med verksamhetschefen och påpekar att en normal lungröntgen inte utesluter främmande föremål eftersom äpple inte är röntgentätt.