En läkare på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, ringde den 27 september 2012 till jourtelefonen på Socialstyrelsens tillsynsenhet och uppgav att beläggningen på sjukhuset var 105 procent klockan 9.45. Socialstyrelsen gjorde därför en oanmäld inspektion på sjukhuset samma kväll. Då var var beläggningen 93 procent på de tre vårdavdelningarna som granskades. Vid intervjuer med tillgänglig personal framkom att alla dessa avdelningar var instruerade att ta emot överbeläggningar. Vid besöket överskred antalet patienter dock inte det fastställda antalet vårdplatser. Personalen uppgav att överbeläggningar var vanligt förekommande. Den huvudsakliga anledningen till bristen på vårdplatser var att det inte fanns tillräckligt med personal, främst sjuksköterskor. Alla avdelningssköterskor som intervjuades uppgav att de ibland saknade rätt kompetens för att ge utlokaliserade patienter god och säker vård. De berättade också att det var svårt att få tag i bakjouren för dessa patienter vid behov av konsultation, något som upplevdes som en patientsäkerhetsrisk. Personalen uppgav också att kraven på en disponibel vårdplats ibland inte kunde uppfyllas vid överbeläggningar. Till exempel kan teknisk utrustning för övervakning saknas, det kan vara svårt att ha uppsikt över patienten som kan sakna möjlighet till ringklocka. Dessutom uppfylls inte alltid kraven på den fysiska arbetsmiljön. Personalen upplevde att de ofta var underbemannade i förhållande till antalet vårdplatser och att det inte alltid togs hänsyn till vårdtyngd då patienter lades in på överbeläggningsplatser.

Även sjukhusets akutmottagning inspekterades och verksamhetschef samt vårdplatskoordinator intervjuades. De uppgav att trots att beläggningen sjunkit sedan morgonen var den fortsatt hög med både överbeläggningar och utlokaliseringar på flera avdelningar. Antalet vårdplatser hade dragits ned på grund av bland annat renovering, storstädning och vattenskada. Det förekom också personalbrist, i första hand beträffande sjuksköterskor, på flera avdelningar.

Verksamhetschefen uppgav att situationen varit mycket ansträngd de senaste veckorna. Sjukhusets beläggningsmål på 85 procent överskreds ofta, och enligt verksamhetschefen berodde det främst på den kraftiga tillströmningen av vårdsökande.

Vid inspektionen framkom också att antalet platser för MRSA-smittade patienter på infektionskliniken hade minskat från 7 till 4, men möjlighet fanns att skicka geriatriska patienter med MRSA till Sabbatsbergs sjukhus. Trots att patienter med multiresistenta bakterier inte ska läggas in på akutvårdsavdelningen fanns enligt verksamhetschefen ibland inget annat alternativ.

I sjukhusdirektörens yttrande ett halvår senare skriver han att vårdplatssituationen förbättrats sedan oktober 2012, men att läget första kvartalet 2013 var mycket ansträngt på grund av den rådande infektionssäsongen. I mars 2013 var antalet icke-disponibla platser 85, och av dessa berodde 55–60 på brist på sjuksköterskor, anger sjukhusdirektören. Han skriver också att cirka 30 vårdplatser ständigt är indisponibla på grund av ombyggnad, skador, extrem vårdtyngd eller att patienter behöver vårdas på enkelrum av infektions- eller smittoskäl. Eftersom inte antalet enkelrum räcker till behöver man då använda tvåpatientsrum, vilket innebär att den andra platsen i rummet inte kan nyttjas. Det finns också risk att verksamheterna tvingas reducera antalet disponibla vårdplatser eller göra avsteg från vårdprogrammet beträffande multiresistenta bakterier om inte extrapersonal kan kallas in.

Sjukhusdirektören redogör också för åtgärder som redan är vidtagna eller pågår för att komma till rätta med problemen. Bland annat utökas sjukhusets egen personalpool, vårdplatskoordinatorfunktionen ska finnas dygnet runt, och närvaron av chefer ska öka i verksamheternas dagliga styrning samt i »kritiska möten«. Dessutom inleddes rekryteringen inför sommaren 2013 enligt sjukhusdirektören tidigt.

På lite längre sikt ska man bland annat ta ställning till »mellanjour« för att öka läkarnärvaron på avdelningarna även på jourtid. Man planerar också eventuellt ett pilotförsök med årstidsvarierad platstillgång på infektionskliniken.

Socialstyrelsen bedömer att det förekommer ständiga återkommande överbeläggningar på sjukhuset. Myndigheter ser allvarligt på frekventa överbeläggningar och utlokaliseringar och har redan tidigare konstaterat att det är svårt att säkerställa patienternas behov av trygghet och säkerhet under dessa förhållanden och att risken att patienter ska drabbas av vårdskador är hög.

Socialstyrelsen anser att det är anmärkningsvärt att det råder diskrepans mellan personalens upplevelse och vårdgivarens uppfattning om huruvida personal verkligen har kompetens att ge de utlokaliserade patienterna god och säker vård. Detta bör tas på stort allvar, skriver Socialstyrelsen och påpekar att det är vårdgivarens ansvar att säkerställa att personalen har den kompetens som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som ska utföras.

Enligt Socialstyrelsen har vårdgivaren brustit i följsamhet till 3 kap 1 och 2 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) och till 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), men myndigheten anser att vårdgivaren redovisade åtgärder för att minska framtida överbeläggningar och utlokaliserade patienter är tillfyllest. Socialstyrelsen kommer dock att följa upp med ny tillsyn efter sommaren 2013.