Socialstyrelsen har granskat vårdplatssituationen på bland annat Skånes universitetssjukhus (SUS) i ett ärende som inleddes redan i slutet av 2010. Regiondirektören beskrev i början av 2013 för Socialstyrelsen hur man sedan i fjol följer vårdplatssituationen med ett elektroniskt system. Trots det har inga avgörande förändringar i antalet överbeläggningar eller utlokaliserade patienter skett.

Socialstyrelsen konstaterar efter ytterligare en redovisning från vårdgivaren att de rapporterade avvikelserna visar på en hög arbetsbelastning och brister vid bland annat informationsöverföring vid vården av utlokaliserade patienter på SUS, något som ökar risken för vårdskador.

Socialstyrelsen kunde också av vårdgivarens redovisning se att ett stort antal patienter hade återinlagts på SUS inom en vecka efter utskrivning från ett vårdtillfälle föranlett av ett akut sjukdomstillstånd. Det orsakades enligt Socialstyrelsen i flera fall av en alltför snar utskrivning och/eller bristfällig planering för vidare omhändertagande. (Soc 8.5-6002/2013)