Det var sommaren 2011 som regeringen önskade sig ett mer samlat patientsäkerhetsarbete och därför gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell strategi. Utgångspunkten skulle vara den då halvårsgamla patientsäkerhetslagen och den nollvision som socialministern formulerat i samband med patientsäkerhetsöverenskommelsen med Sveriges Kommuner och landsting som presenterades i slutet av 2010. I förslaget som Socialstyrelsen överlämnade till regeringen i fredags står att en nollvision för undvikbara vårdskador är inte bara en vision utan också ett etiskt förhållningssätt. I Socialstyrelsens förslag till en nationell strategi för att öka patientsäkerheten ingår fem mål:

  • God patientsäkerhetskultur i vården
  • Patienten är delaktig i sin vård och behandling
  • Minskat antal frekventa eller allvarliga vårdskador
  • Rätt kompetens vid rätt tillfälle
  • Ökad kunskap om effektiva åtgärder

Till vart och ett av målen har tre till fyra insatsområden kopplats. Socialstyrelsen föreslår att en högnivågrupp under Socialdepartementet inrättas för att organisera och genomföra strategin. Tanken är att gruppen ska bestå av kunskapsbärande myndigheter och organisationer. Till gruppen ska knytas ett råd med centrala aktörer och intressenter och en referensgrupp med bland annat experter. Socialstyrelsen föreslår också att ett kansli inrättas för koordination av projekt och för uppföljning.

Anette Richardson är enhetschef på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstöd och en av dem som arbetat med förslaget. Hon säger att det varit en omfattande process att komma fram till förslaget, som kommer nästan ett år efter regeringens slutdatum, men att hon är nöjd med resultatet. Hon påpekar att det redan pågår arbeten för ökad patientsäkerhet på många håll.

– Det är viktigt att vi inte raderar de initiativ som redan är tagna. Men det finns också »vita fläckar« där vi inte ens vet hur det ser ut och där inte arbetet har satt igång med samma kraft som på andra ställen.

Anette Richardson syftar på primärvården, den kommunala hälso- och sjukvården, den psykiatriska vården och tandvården. I Socialstyrelsens förslag ingår att öka kunskapen om vårdskador och risker inom de områdena.

Men det är inte bara där kunskapsnivån är låg. Inför Socialstyrelsens förslag gjorde myndigheten en omfattande genomgång av insatser för patientsäkerhetskultur och metoder för identifiering och analys av risker mot patientsäkerheten. Anette Richardson säger att den visade att man faktiskt inte har koll på om det som görs på patientsäkerhetsområdet har effekt på patientsäkerheten.

– En sak som vi lyfter upp i förslaget är att man faktiskt måste studera effekten för patienterna. Inte bara hur själva metoden är utformad eller huruvida den är implementerad.

Socialdepartementet har ännu inte kommit med någon reaktion på Socialstyrelsens förlag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet.

– Vi har tagit fram ett förslag. Nu ligger bollen hos dem, säger Anette Richardson.