En man sökte i oktober 2010 till en klinik för estetisk kirurgi eftersom han önskade en penisförstoring. Han fick träffa en specialist i kirurgi som var inhyrd hos kliniken. Kirurgen hade gått en endagsutbildning i att göra ingreppet med preparatet Macrolane, en hyaluronsyrabaserad gel för kroppskonturering av bland annat bröst, stuss och vader.

Kirurgen frångick dock den utlärda metoden och enligt tingsrättens beskrivning använde han inte någon kanyl för att perforera utan lade stället ett snitt basalt dorsalt på penis så att fascian blottlades. Därefter gjorde han ett litet hål i fascian och injicerade 40 ml Macrolane utan problem. Slutligen suturerades både fascian och huden.

Patienten gick hem samma dag men efter några timmar oroades han av att såret blödde. Han fick lugnande besked av läkaren via undersköterska i telefon. Under flera veckor efter operationen hade sedan patienten besvär med kraftig värk. När han sökte läkare på vårdcentralen fanns enligt journalanteckningen en ordentlig varhärd på penis baksida och det tömde sig brunt illaluktande var. Läkaren ordinerade antibiotika och remitterade till urolog. Efter en och en halv månad fanns inga infektionstecken kvar men patienten var orolig för utebliven erektion. Patienten sökte åter för erektionsproblemen efter cirka fem månader.  Under hela tiden hade patienten återkommande telefonsamtal och e-postkontakt med den opererande kirurgen, men han erbjöds aldrig någon tid för återbesök.

Efter utredningar och framgångslösa läkemedelsbehandlingar konstaterade en läkare ett halvår senare att han inte såg någon möjlighet att hjälpa patienten på annat sätt än med penisimplantat.

I ett utlåtande i samband med försäkringsärende i frågan bedömdes skadan som en direkt följd av att Macrolaneinjektioner gjordes rakt in i svällkropparna. Även infektionen anses vara en följd av ingreppet. Ett invaliditetsintyg anger totalt erektionsbortfall, missprydande ärr, smärta och långvarigt psykiskt lidande.

Patienten anmälde saken till Socialstyrelsen som utifrån en bedömning av ett vetenskapligt råd riktar kritik mot kirurgen.

Enligt Socialstyrelsens beslut (Soc 9.2-16878/2011) har kirurgen inte handlat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet när han utförde operationen eftersom han inte hade adekvat utbildning för ingreppet.

I informationen från företaget som marknadsför medlet framgår att man inte rekommenderar att det används i penis. Socialstyrelsens vetenskapliga råd skriver att det är förvånansvärt eftersom tillverkaren var med och arrangerande kurser där penisförstoring med Macrolane stod i fokus. Men rådet menar att detta faktum inte fråntog kirurgens professionella ansvar att göra en medicinsk bedömning av behandlingsmetoden, han borde också ha lutat sig mot den begränsade erfarenhet som fanns och använt sig av den metod som förevisades på utbildningen. I stället använde kirurgen en metod som var betydligt mer riskfylld än den som var praxis.

Socialstyrelsen anser också att kirurgen kunde ha varit mer aktiv i det postoperativa skedet vilket eventuellt skulle kunnat förhindra eller begränsa de allvarliga skador som patienten åsamkades på grund av operationen.

Kirurgen är numera pensionär och har uppgett till Socialstyrelsen att han därför upphört med kliniskt arbete. Trots det gjorde Socialstyrelsen en åtalsanmälan enligt 7 kap, 29 § i patientsäkerhetslagen (2010: 659) där det framgår att hälso- och sjukvårdspersonal som kan misstänkas att i yrkesutövningen ha begått ett brott för vilket fängelse är föreskrivet ska anmälas till åtal av tillsynsmyndigheten.

Tingsrätten gör bedömningen att ingreppet utfördes på ett sätt som påtagligt avvek från vad som måste anses utgöra det tekniskt riktiga sättet. Med hänsyn till att den skada som handlandet riskerade att orsaka var allvarlig, måste kirurgens handlande anses ha varit så klandervärt att det innebär att han var straffrättsligt oaktsam, skriver tingsrätten som därför dömer läkaren för vållande till kroppsskada. Förutom 60 dagsböter ska läkaren även betala drygt 300 000 kronor i skadestånd till patienten. Senast den 14 maj ska ett eventuellt överklagande vara inlämnat till tingsrätten.