Läkaren som är i 70-årsåldern gick i pension från arbete på ett universitetssjukhus för några år sedan. Sedan dess har han haft en privat läkarpraktik.

I augusti 2013 skrev universitetssjukhusets barnkirurgiska klinik till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att fem pojkar under kort tid inkommit med komplikationer efter utförd omskärelse av den aktuella läkaren. Ingreppen ska ha skett utan tillräcklig bedövning, och vid undersökning på barnkliniken upptäcktes komplikationer i form av bland annat blödningar och infektioner. Senare utredning av IVO har visat att verksamheten pågått under synnerligen bristfälliga hygieniska förhållanden.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har också funnit att läkaren, som saknar specialistkompetens, överskridit sin behörighet då han utfärdat körkortsintyg i samband med testning av drogfrihet. Läkaren har också bedrivit vaccinationsverksamhet som HSAN anser ha allvarliga brister. Dessutom har journalföringen i hans verksamhet inte uppfyllt lagens krav.

Han har tidigare också bedömts vara både omdömeslös och oaktsam när det gäller förskrivning av narkotikaklassade och beroendeframkallande läkemedel. Han har också förskrivit hormonpreparat på ett sätt som inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I december beslutade HSAN efter IVO:s utredning och begäran att interimististiskt återkalla läkarens legitimation. Efter att läkaren har fått avslag på överklagande av det beslutet kom HSAN i förra veckan fram till att slutligt delegitimera läkaren.