– Det finns en flora av brottslighet där man på goda grunder kan hävda att förtroendet för en läkares möjlighet att vara etiskt acceptabel i sin yrkesutövning kan ifrågasättas, men de bedömningarna måste göras från fall till fall.

Det säger Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Han kan inte kommentera det aktuella ärendet men säger att principen måste vara att lita på domstolarnas beslut.

Fallet gäller en kirurg som dömdes i september 2012 av Svea hovrätt till tre års fängelse för mordbrand, bedrägeri och häleriförseelse. I december 2013 återkallade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) hans läkarlegitimation med anledning av detta. IVO, som begärt att HSAN skulle återkalla legitimationen, ansåg att mordbrand är ett brott som i sig är ägnat att påverka förtroendet för den legitimerade. HSAN:s bedömning var att brottet saknade nära anknytning till kirurgens yrkesutövning och inte heller var ett brott mot annans liv eller hälsa. Men HSAN menade också att även om motivet till mordbranden aldrig kunde klarläggas, eftersom kirurgen hela tiden nekat till brott, så var motivet sannolikt ekonomiskt, något som också tingsrätten kom fram till. Enligt HSAN liknar därför den brottsliga gärning som kirurgen dömts för förfalskningsbrott, osant intygande och mened. Dessa brott är enligt förvaltningsdomstolen till sin art ägnade att påverka förtroendet för legitimerade yrkesutövare inom hälso- och sjukvården och alltså beslutade HSAN att återkalla kirurgens läkarlegitimation.

Läkaren överklagade HSAN:s beslut till förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten gick på kirurgens linje och menade att även om det rörde sig om allvarliga brott kan brottsligheten inte antas påverka allmänhetens förtroende för kirurgen som läkare, eftersom inget av brotten hade anknytning till kirurgens yrkesutövning som läkare. Med anledning av detta och att det inte påståtts att kirurgen på något sätt skulle vara grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke fann förvaltningsrätten inte att det förelåg tillräckliga skäl att återkalla legitimationen och upphäver därmed HSAN:s beslut.

IVO som är motpart i ärenden har ännu inte beslutat om myndigheten ska överklaga beslutet.

Läs också
Brottslighet vanlig orsak till återkallad legitimation