En psykiater berörde en patients underliv på ett sätt som först Tingsrätten och sedan Hovrätten bedömde som sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på fyra månaders fängelse till tre. Domen överklagades till Högsta domstolen som emellertid inte beviljade prövningstillstånd.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmälde saken till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och yrkade att läkarens legitimation skulle återkallas eftersom han genom det brott han gjort sig skyldig till i sin yrkesutövning har missbrukat beroende- och förtroendeförhållandet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Förra vintern beslutade HSAN att återkalla läkarens legitimation interimistiskt. Sedan dess har domen överklagats och vunnit laga kraft.

Läkaren själv anser att han är oskyldigt dömd och menar att han inte i sin vildaste fantasi skulle undersöka en psykiskt sjuk patient gynekologiskt. Han påpekar i sitt yttrande att sådana undersökningar inte ingår i hans arbetsuppgifter och ställer frågan hur man kan vara säker att en psykiskt sjuk patient talar sanning. Han skriver vidare att han skulle själv ta avstånd från sin yrkesutövning om han kände sig olämplig. Enligt HSAN:s beslut påpekade han också vid muntlig förhandling med nämnden, att Hovrättens dom inte var enhällig.

HSAN skriver att sexualbrott typiskt sett påverkar förtroendet för den legitimerade och att det aktuella brottet har en sådan koppling till yrkesutövningen att det ytterligare är ägnat att påverka förtroendet för honom som legitimerad läkare.

Att brottet riktades mot en patient i beroendeställning till läkaren gör också att det är allvarligt i patientsäkerhetslagens (2010:659) mening. Det faktum att domen inte var enhällig, och vad en minoritet i Hovrätten anförde, utgör enligt HSAN inte särskilda skäl att underlåta återkallelse av legitimationen. Inte heller att det gått mer än fyra år sedan brottet begicks påverkar HSAN:s bedömning eftersom det handlar om ett sexualbrott som skett i yrkesutövningen. HSAN beslutar att återkalla läkarens legitimation slutgiltigt.