IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kritiserar i ett aktuellt ärende Landstinget Dalarna för att man inte anmält en försumlig läkare till inspektionen. Det handlar om en stafettläkare som var tillfälligt anställd vid en vårdcentral. En patient som vände sig till vårdcentralen med bland annat huvudvärk och illamående blev inte undersökt i tid, och fick senare vårdas en längre tid på sjukhus för hjärninflammation. IVO anser att fördröjningen kan ha bidragit till att patienten drabbats av en vårdskada.

IVO fick kännedom om saken först genom att en anhörig till patienten gjorde en anmälan. I undersökningen framkom att vårdgivaren hade fått in fler klagomål mot stafettläkaren; de gällde dåligt bemötande, slarviga undersökningar och ibland uteblivna journalanteckningar. Med anledning av detta avslutades stafettläkarens anställning. Men någon anmälan till IVO gjorde vårdgivaren inte.

I Patientsäkerhetslagen, som började gälla 2011, står det att det är vårdgivarens skyldighet att anmäla legitimerad sjukvårdspersonal som kan utgöra en fara för patientsäkerheten till IVO.

– Patientsäkerhetslagen är väldigt tydlig, säger Inger Nordin Olsson, enhetschef vid Avdelning Mitt IVO i Örebro. Även om vederbörande har slutat, är det fortfarande vårdgivarens ansvar att anmäla personen.

Inger Nordin Olsson upplever att problemet har blivit större i takt med den ökade rörligheten på arbetsmarknaden för läkare och sjuksköterskor. Det är lätt att skicka vidare bollen till nästa arbetsplats.

Svaret är att ställa tydliga krav på kompetens, följa upp och våga anmäla om någon visat sig vara olämplig eller inkompetent, säger hon. Det handlar om patientsäkerheten i vården, och det räcker inte att bara höra av sig till bemanningsföretaget:

– Ibland får vi höra från vårdgivaren att man har tagit kontakt med bemanningsföretaget. Men bemanningsföretaget är bara arbetsgivare, inte vårdgivare. Det är vårdgivaren som har ansvar för att anmäla.

Ett annat ärende gäller en röntgenläkare som felaktigt ställde diagnosen lungemboli, vilket föranledde felaktig behandling under två månader med blodförtunnande läkemedel. Röntgenläkaren arbetade tillfälligt som stafettläkare på det aktuella sjukhuset.

Det var patienten själv som anmälde saken till IVO. Vårdgivaren konstaterade då att stafettläkaren inte motsvarade de krav man kan ställa på en specialist i radiologi, men någon anmälan till IVO gjordes inte. Däremot hade vårdgivaren meddelat stafettläkarens brister till bemanningsföretaget.

Petra Carlbaum, inspektör vid Avdelning Nord IVO i Umeå, säger att det är svårt att veta hur vanligt det är att olämpliga läkare inte anmäls till IVO:

– Vi har ingen statistik på det. Men det finns anledning att misstänka att det föreligger en underrapportering.

Låter man oftare bli att anmäla just stafettläkare?

– Risken finns. Vårdgivaren kanske tänker att man inte behöver ta ansvar, när läkaren går vidare någon annanstans. Men lagen gäller alla. Jag misstänker att det finns ett mörkertal av stafettläkare som inte anmäls.