Det var i somras som IVO, som en del av en nationell tillsyn, gjorde en inspektion på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och ett flertal andra sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Totalt gjordes inspektioner vid 21 vårdenheter inom den specialiserade somatiska och psykiatriska slutenvården. 56 personer – 30 sjuksköterskor och 26 läkare – intervjuades också. De fick bland annat göra en »skattning« av patientsäkerheten vid det aktuella tillfället. Då uppgav drygt hälften av de tillfrågade på Södra Älvsborgs sjukhus att patientsäkerheten endast delvis eller inte alls kunde garanteras.

På en kirurgavdelning var två tredjedelar av sjuksköterskorna nyexaminerade. Efter två till fyra veckors introduktion förväntades de arbeta självständigt. IVO bedömer detta som allvarligt och skriver: »Avancerad vård kräver hög kompetens och bemanning och handlar inte enbart om rätt antal sjuksköterskor och läkare«.

Under våren kommer man att öppna ett särskilt tillsynsärende för att följa upp vårdgivarens planering vad gäller bemanning och kompetens på kirurgavdelningen inför sommaren 2015.

40 av de 56 intervjuade sa att de upplevde sig ha reell kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter. Av de 16 som inte upplevde sig ha det, sa 13 att de alltid kunde få back-up vid behov medan 3 stycken saknade tillräckligt stöd.

Inspektionerna var en del i en nationell tillsyn av vårdgivarnas riskförebyggande arbete inom den specialiserade somatiska och psykiatriska sjukhusvården. Förutom Södra Älvsborgs sjukhus, granskades Kungälvs sjukhus, Skaraborgs sjukhus i Falköping och Skövde, NU-sjukvården i Trollhättan och Uddevalla.

Flera risker i patientsäkerheten framkom vid inspektionerna, enligt IVO:

  • Bemanning. Lägre bemanning än planerat förekom.
  • Kompetens. Inom vissa områden saknades kompetens.
  • Dokumentation. Sjuksköterskor kunde inte ta del av diktat i den datoriserade patientjournalen.