Kvinnan kontaktade vårdcentralen då hon efter hemkomsten insjuknat med vattentunna diarréer flera gånger per dag. Läkaren bedömde att hon hade en gastroenterit och ordinerade en allmän avföringsodling, som visade sig vara negativ.

En månad senare ringde patienten vårdcentralen då hon kände sig trött, hade besvär med magen och blåsor i munnen. Hon fick rådet att återkomma efter sommaren.

Några veckor senare flyttade kvinnan till en annan stad och kontaktade sin nya vårdcentral, eftersom hon fortfarande hade besvär med diarréer. Vid läkarbesöket ordinerades bland annat en mikroskopisk avföringsundersökning, varvid cystor av Giardia lamblia upptäcktes. Kvinnan fick behandling och en smittskyddsanmälan gjordes.

Giardia lamblia är en parasit som kan ge upphov till infektion då den lever i människans tolvfinger- och tunntarm. Förutom diarréer kan den också orsaka trötthet och illamående. Parasitsjukdomen behandlas med antibiotika och är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

I sitt beslut riktar IVO kritik mot att en mikroskopisk avföringsundersökning inte beställdes redan vid den första läkarundersökningen. Om en patient söker med misstanke om infektiös diarré, speciellt efter utlandsvistelse i tropiska eller subtropiska områden, bör man överväga att komplettera den allmänna avföringsodlingen med en sådan undersökning, fastslår myndigheten.

IVO är också kritisk mot att patienten inte fick någon ny läkartid när hon ringde till vårdcentralen. Sjuksköterskans journalanteckningar från detta samtal är dessutom ofullständiga.

Sammanfattningsvis har den första vårdcentralens handläggning lett till att patientens diagnos och behandling har fördröjts, konstaterar IVO.