Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot Norrbottens läns landsting för brister i vården och för brister i patientsäkerhetssystemet i ett klagomålsärende som anmäldes till IVO av den medicinskt ledningsansvarige läkaren och verksamhetschefen för Haparanda hälsocentral förra sommaren.

De två beskriver i anmälan hur det en gång i tiden fanns åtta specialistläkare på hälsocentralen utöver underläkare och vikarier, men att läkarbristen som har kommit parallellt med att verksamheten »avlövats« har lett till att endast 2,8 läkare varit i tjänst det senaste året. Några underläkare och vikarier har inte kunnat rekryteras. Även stafettläkare har varit svårt att få tag på, på grund av tung arbetsbörda med många svårt sjuka patienter. Flera års läkarbrist har drabbat de kroniskt sjuka patienterna som är dåligt kontrollerade och dåligt underhållna, och över lag börjar det bli fler patienter i mycket dåligt skick. De skriver: »(…) våra diabetespatienter är i bedrövligt skick, patienter med njursvikt ökar. Vi har mött diabetiker som i sämsta fall inte varit på läkarbesök på 5 år (…)«. 

Hälsocentralens ambulanslarm har blivit fler. Ohälsotalet är i utgångspunkt högt i Haparanda, folkhälsoproblemen större och medellivslängden lägre. Behovet av läkarbemanning är därför dessutom högre än på andra orter, skriver de vidare. Vad gäller patientsäkerheten skriver de: »Vi har passerat smärtgränsen för vad vi kan hantera. Det går inte att garantera patientsäkerheten längre!« 

Anmälarna berättar också om hälsocentralens egna kontakter med patientnämnden och anmälan till chefläkare och om huvudskyddsombudets 6:6a-anmälan av arbetsförhållandena.

IVO refererar i ärendet åtgärder som vidtagits från landstingets sida men drar slutsatsen att dessa inte fått önskad effekt och går i beslutet helt på anmälarnas linje.

IVO skriver:

»IVO ser allvarligt på de i utredningsmaterialet framkomna patientsäkerhetsbristerna med uteblivna kontroller och därmed uteblivna behandlingar av kroniskt sjuka patienter. Särskilt allvarliga är de beskrivna upptäckterna av konsekvenser för patienterna såsom njurskador, otillräckligt behandlad hjärtsvikt samt otillräcklig akutsjukvård vid Haparanda hälsocentral. Av svaren från Norrbottens läns landsting framkommer att vårdgivarens system for patientsäkerhet inte resulterat i kontroll över de rapporterade bristerna och deras orsaker.«

IVO skriver i beslutet att myndigheten också öppnat ett eget nytt ärende för att ytterligare utreda Norrbottens läns landstings ansvar för patientsäkerheten i Haparanda hälsocentrals upptagningsområde.