Patienten, en man i 65-årsåldern, hade haft problem några veckor med ett knä som smärtade och var svullet. Nu, när han dessutom hade halkat och satt sig på foten, tyckte han att det var dags att uppsöka läkare.

Läkaren på vårdcentralen bedömde att det handlade om inflammation i knäleden samt stukning av fotleden. Patientens blodtrycksmedicinering justerades och han ordinerades NSAID i tablettform.

Vid den planerade uppföljningen ett par veckor senare fick patienten träffa en annan läkare. Denne konstaterade att fotleden var besvärsfri medan knät fortfarande smärtade och var lätt svullet. Patienten rekommenderades att använda NSAID-tabletterna som han låtit bli att ta.

En tid senare drabbades patienten av massiv mag–tarmblödning som orsakade en multiorgansvikt med komplikationer. Patienten avled 2,5 månader efter det första besöket.

I IVO:s utredning framkommer att det vid det första besöket inte gjordes någon genomgång av levnadsvanor, inklusive tobaksbruk och riskbruk av alkohol, vilket enligt vårdcentralens rutiner ska göras när man har en ny patient. Det finns ingen notering om att läkaren hört efter om patienten hade känslig mage, om han använde protonpumpshämmande läkemedel och om han tålde NSAID. I läkemedelslistan framgår att patienten behandlades med Trombyl.

Inte heller vid återbesöket ställdes motsvarande frågor till patienten.

Den läkare som tog emot patienten vid det första besöket är i ett yttrande självkritisk och menar att om han hade gjort en mer djupgående anamnes, där alkoholbruk och tidigare mag–tarmblödning tagits upp, skulle NSAID med all sannolikhet inte ha förskrivits.

IVO kritiserar i sitt beslut vårdgivaren för bristande egenkontroll genom att man inte säkerställt att personalen arbetar enligt de rutiner som den verksamhetsansvarige vid vårdcentralen formulerat.

De båda läkarna kritiseras för att ha brustit i det medicinska omhändertagandet av patienten genom att de inte varit tillräckligt penetrerande i anamnesen och inte försäkrat sig om möjliga kontraindikationer vid NSAID.