Patienten kom till vårdcentralen på grund av att han hade lättare värk i vänster punghalva, och att denna var något förstorad. Efter undersökning bedömde läkaren att det handlade om möjlig bitestikelinflammation, och ordinerade behandling med antibiotika. Inget återbesök planerades in.

Först efter tio månader sökte patienten vård igen, denna gång på en sjukhusklinik. Där gjordes en ultraljudsundersökning, som visade en 7,5 cm stor testikeltumör. Tumören opererades bort två dagar senare, och eftersom den var så stor behandlades patienten även med cytostatika. Om cancern hade upptäckts tidigare hade denna behandling kanske inte behövts, skriver patienten i sin anmälan.

I sin bedömning konstaterar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att förändringar i pungen alltid ska medföra misstanke om testikelcancer, till dess att relevant utredning har uteslutit denna diagnos. Vid osäkerhet bör ultraljud övervägas. När det gäller bitestikelinflammation bör läkningsförloppet kontrolleras efter avslutad antibiotikabehandling, och tillståndet följas till dess att fynden normaliserats.

IVO kritiserar läkaren på vårdcentralen för att han inte planerade något återbesök, utan lämnade detta ansvar till patienten. Läkarens handläggning av patienten var inte tillräcklig för att utesluta testikelcancer, fastslår IVO. Vårdgivaren får också kritik för bristande rutiner för handläggning av de aktuella tillstånden.