I samband med att en patient skulle opereras för cancer i ändtarmen på Karolinska universitetssjukhuset, KS, hade man planerat att även ta bort en förstorad lymfkörtel på bäckenväggen. Men när operationen skulle utföras i juni 2013 gick det inte att komma åt journalsystemet på grund ett IT-haveri. Resultatet blev att man missade att operera bort körteln.

Operationen är inget standardingrepp men utförs på KS som en säkerhetsåtgärd då det bedöms att tumörceller kan finnas kvar i lymfkörteln. Vårdgivaren får likafullt kritik för att inte ha lett, planerat och kontrollerat verksamheten så att kravet på god vård upprätthölls, då det inte gick att läsa på i journalsystemet inför operationen och inte gick att komma åt informationen på annat sätt.

IT-haveriet var en av tre omfattande driftsstörningar som drabbade Stockholmssjukvården i juni 2013 och som i samtliga fall påverkade möjligheten att komma åt journalsystemet Take Care.

Händelserna medförde enligt chefsläkare allvarliga patientsäkerhetsrisker, även om inga allvarliga incidenter rapporterades. De lex Maria-anmäldes och IVO slog tidigare år i ett beslut fast att vårdgivaren hade vidtagit relevanta åtgärder för att förhindra en upprepning. Bland annat har man säkerställt att det program som visar journalens läskopia uppgraderas regelbundet, förtydligat ansvarsförhållandena, sett till att det finns krisplaner för IT-relaterade händelser samt rutiner för att säkra backup av patientjournalen.