Efter att ha granskat ett antal ärenden gällande Skånes universitetssjukhus, noterade IVO att dokumentationen avseende läkemedelsbehandling, planerad uppföljning, hantering av remisser och remissvar samt vem som ansvarar för den fortsatta patientuppföljningen inte alltid var samstämmig.

På eget bevåg begärde IVO därför in 40 patientjournaler för granskning, samtliga gällande patienter som vårdats under minst två dygn på någon av sjukhusets medicinavdelningar.

Granskningen visade att flera av journalerna innehöll motsägelsefulla uppgifter. Exempelvis innehöll läkemedelslistorna och utskrivningsinformationen till patienterna inte samma läkemedelsordinationer. Även efter att kompletteringar inkommit från Skånes universitetssjukhus, kvarstod icke överensstämmande information i en fjärdedel av journalerna.

Då detta kan leda till att patienter får fel läkemedel, konstaterar IVO i sitt beslut att bristerna i dokumentationen medför en patientsäkerhetsrisk. IVO framhåller också vikten av att systematiskt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet, bland annat genom egenkontroller av journaler.