Patienten, som kom till akutmottagningen på Helsingborgs lasarett, bedömdes först ha drabbats av maginfluensa men blev inte bättre trots behandling. Inläggning planerades men det fanns inga vårdplatser. Det gjorde att den planerade förnyade bedömningen, som visade att patienten hade en hjärnblödning, försenades med ett dygn.

Patienten opererades senare vid neurologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att vårdgivaren inte utrett händelsen i nödvändig omfattning. Bristerna i Helsingborgs lasaretts egen utredning består i att de inte redovisat tillräckliga åtgärder för att händelser av detta slag inte ska inträffa igen.

I sin motivering skriver IVO: »Vårdgivaren har därmed inte fullgjort sin skyldighet att utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.«

IVO avslutar det aktuella ärendet, men ska med anledning av ett annat ärende fortsatt granska de brister som framkommit beträffande vårdplatssituationen vid lasarettet.